Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro zákazníky obchodu/div>

1. Obsah

1.1 Listan GmbH (dále jen "Listan") uzavírá smlouvy výhradně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek.

1.2 Všeobecné obchodní podmínky zákazníka se tímto výslovně nepřijímají. Jakákoliv jiná ujednání je možné použít pouze tehdy, pokud Listan akceptuje podmínky zákazníka písemně. 

 

2. Uzavření smlouvy

2.1 Cenové nabídky společnosti Listan jsou vždy nezávazné.
2.2 Smlouva se zákazníkem je platná až od vydání písemného potvrzení objednávky od společnosti Listan.

 

3. Místo plnění a podmínky dodání

3.1 Místem plnění je centrála společnosti Listan v Glinde, pokud není písemně dohodnuto jinak.
3.2 Lhůty pro doručení a plnění jsou závazné pouze tehdy, jsou-li písemně dohodnuty. Dodání se provádí na náklady a riziko zákazníka ze skladu společnosti Listan v Glinde, pokud není písemně dohodnuto jinak.

3.3 Pokud společnost Listan nemůže dodržet dohodnuté dodací lhůty a plnění z důvodu okolností, které jsou mimo její kontrolu, včetně force majeure, přerušenív subdodavatelském řetězci, stávky, pozastavení provozu atd., může požadovat přiměřené odložení dohodnutých lhůt nebo úplně / částečně zrušitneuskutečněnou část smlouvy.

3.4 Pokud zboží, které zákazník objednal, není k dispozici z důvodu, že dodavatelé společnosti Listan nedodali zboží navzdory smluvním závazkům, má společnost Listan právo odstoupit od smlouvy. V tomto případě bude společnost Listan okamžitě informovat zákazníka, že produkt není k dispozici. Již uhrazené platby budou zákazníkoviproplaceny.

 

4. Ceny a platební podmínky

4.1 Všechny ceny společnosti Listan jsou v eurech, plus DPH. Zákazník nese veškeré náklady na přepravu, pokud není písemně dohodnuto jinak.

4.2 Splatnost všech pohledávek počíná běžet doručením faktury. Pohledávky jsou splatné okamžitě bez jakýchkoliv odpočtů.

4.3 Částečně doručené zásilky a za ně samostatné faktury jsou povoleny.

4.4 Pokud je zákazník v prodlení s platbou, je Listan oprávněn účtovat úroky z prodlení ve výši 8% nad rozhodující základní úrokovou sazbu Evropské centrální banky. Pokud má Listan prokazatelně vyšší škody z důvodu prodlení plateb, má nárok na náhradu škody.

4.5 Pokud byla splátka s kupujícím dohodnuta písemně, všechny pohledávky, které jsou z aktuálního obchodního vztahu nevyřízeny, se stanou okamžitě splatné, pokud se zákazník ocitne v prodlení se splácením dvou splátek.

 

5. Změny cen

5.1 Listan je oprávněn zvýšit cenu, pokud uplynuly více než 4 (čtyři) měsíce mezi uzavřením smlouvy a dohodnutým termínem dodání. Listan o tom informuje zákazníka písemně. Pokud zvýšení ceny výrazně převyšuje životní náklady, má zákazník nárok na odstoupení od smlouvy. Jakékoli již provedené platby budou proplaceny.

5.2 Pokud zákazník nevznese námitky proti zvýšení ceny do 4 týdnů, považuje se upravená cena za schválenou nejpozději v době, kdy služba začala být využívána. Listan se znovu výslovně odvolá na důsledky, že nevznese námitky proti jakékoli změně ceny.

 

6. Kompenzace a zadržovací právo

6.1 Zákazník má právo na kompenzaci pouze v případě, že se jeho protistrana prohlašuje za právoplatnou nebo nespornou.

6.2 Uplatnění nároků, vyplývajících z jiných pohledávek než těch, které se opírají o tuto smlouvu, je vyloučeno.

 

7. Zachování vlastnictví

7.1 Smluvní produkty, dodané zákazníkovi, zůstanou ve vlastnictví společnosti Listan až do posledního zaplacení všech pohledávek, souvisejících s touto smlouvou, a to bez ohledu na to, jaká rizika plynou z této smlouvy. Zákazník je oprávněn prodat smluvní produkt jako součást běžné obchodní činnosti a vybírat za něj platby. Zákazník tímto přiděluje společnosti Listan své pohledávky vůči svým vlastním zákazníkům, vyplývající z prodeje smluvního produktu. Listan je povinen uvolnit zástavu pohledávky na žádost zákazníka, pokud hodnota zástavy přesáhne hodnotu nesplacených pohledávek o 20%. Při prodlení platby zákazníka může Listan zrušit prodej a oprávnění zákazníka k inkasu platby a požadovat informace a dokumenty, potřebné k inkasu pohledávek.

7.2 Strojní zpracování a zpracování zboží zákazníkem musí být vždy prováděno jménem společnosti Listan. Pokud je zpracováníprováděno s položkami, které nenáleží společnosti Listan, Listan získá u tohoto druhu zboží spoluvlastnictví v poměru k hodnotě zboží, dodaného společností Listan a ostatním zpracovaným položkám. Totéž platí, pokud je zboží smícháno s jinými položkami, které nenáleží společnosti Listan.

 

8. Reklamace vadného zboží

8.1 Závada se projeví, pokud zboží nevykazuje dohodnuté vlastnosti nebo pokud není po smluvní stránce vhodné k použití. Poruchou nejsou myšlenymenší odchylky, zejména ty ve srovnání s ilustracemi v brožurách nebo obchodech. Zboží je možné technicky upravovat, změnit tvar, barvu a / nebo hmotnosti v přiměřených mezích.

8.2 Zákazník bude písemně informovat společnost Listan o každé evidentní vadě dodaného zboží do jednoho týdne od dodání. Není-li tato lhůta dodržena, budou reklamace vadného zboží vyloučeny.

8.3 Společnost Listan umožnuje uplatnění nároků, vyplývajících ze záruky za vlastnosti a / nebo trvanlivost, pouze v případě písemného souhlasu zákazníka.

8.4 Vady musí být ohlášeny neprodleně po jejich zjištění písemně a co nejpodrobněji. V případě závad má zákazník právo požadovat opravu vady nebo - dle uvážení společnosti Listan - náhradní zboží (následné plnění). V případě selhání následného plnění má zákazník právo na snížení ceny nebo zrušení smlouvy (po stanovení časového limitu). Pokud zákazník vysloví souhlas (např. prostřednictvím e-mailu), může Listan - namísto zpětného odkupu – vystavit dobropis. Pokud je zboží vráceno, musí být originální obal pokud možno přibalen, přesto že se již jako obal používat nebude. Zdůrazňujeme, že vratky, o kterých není Listan předem informován, nebudou akceptovány.

8.5 Zákazník poskytne společnosti Listan přiměřenou dobu k odstranění závady. Snížení ceny za drobné vady je vyloučeno.

8.6 Pokud zákazník nebo třetí osoba manipulovala se zbožím bez předchozího písemného souhlasu společnosti Listan, předpokládá se, že vada byla způsobena z tohoto důvodu. Zákazník tím ztratí právo na záruku za vady, pokud neprokáže, že vady nejsou způsobeny jeho zásahem.

8.7 Záruční doba pro vadné zboží se stanovuje na 24 měsíců a počítá se od data dodání. V případě dodání použitého zboží se stanovuje záruční doba 12 měsíců.

8.8 Před odesláním zboží do společnosti Listan musí zákazník požádat o číslo RMA telefonicky od společnosti Listan-Customer-Service. Číslo RMA musí být součástízásilky (označení na vnějším obalu), aby bylo možné snadno rozpoznat RMA zásilku.

8.9. To verify the customers´s claims, he has to submit a copy of purchase voucher or list the correspondent voucher number on the shipping note (bill of delivery). Listan can send the product back to customer unsettled, if above documentation is missing.

 

9. Odpovědnost

9.1. Žádný nárok na odškodnění nemůže být vznesen zákazníkem - včetně nároků mimosmluvní povahy - za jakékoliv drobné nedbalé porušení povinnostíspolečností Listan, jejími vedoucími pracovníky nebo jinými zaměstnanci, ledaže by se takovéporušení, provedenéspolečností Listan, jejími vedoucími pracovníky nebo jinýmizástupci, týkalo předmětu smlouvy a bylo pro ni klíčové.

9.2. Listan je odpovědný pouze za nepřímou škodu nebo škodu, která nemohla být předvídána v době uzavření smlouvy, pokud je tato škoda způsobena hrubou chybou ze strany společnosti Listan, jednoho z jejích vedoucích pracovníků nebo jiných zástupců.

9.3. Výše uvedená omezení se nevztahují na škody způsobené smrtí, zraněním nebo jiným poškozením zdraví. To však neovlivňuje použitelnost závažných předpisů o zákonné odpovědnosti, jako je například odpovědnost za záruky nebo Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

 

10. Vrácené zboží

10.1 Vrácené zboží musí být posláno v nepoužitém stavu (prodejném) a v původním obalu na náklady a riziko zákazníka. Vratky, o kterých není Listan předem informován, nebudou akceptovány. Náklady, které vyplynou z nesprávně zorganizované přepravy, bude zákazník nucen společnosti Listan uhradit.

10.2 Listan výslovně poukazuje na to, že náhrada škody může být požadována v případě poškození zboží.

 

11. Ochrana dat

Strany dodržují zákonná ustanovení o ochraně údajů, zejména německý Zákon o ochraně osobních údajů.

 

12. Různé

12.1 Změny, dodatky a odstoupení odsmlouvy se provádějí písemně. To platí i pro zrušení tohotoujednání.

12.2 Na tuto smlouvu se vztahuje německé právo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží. Místo pro případné spory bude město Reinbek.

12.3 Pokud je jedno nebo více z těchto ujednání neúčinné a / nebo neproveditelné zcela nebo zčásti, účinnost a použitelnost všech ostatních ujednání zůstává nedotčena. Neúčinné a / nebo neproveditelné ujednání je ve všech případech považováno za nahrazené účinným a / nebo proveditelným ujednáním, které se nejvíce blíží ke splnění cíle, sledovaného stranami. Pro výše uvedené platí mutatis mutandis, pokud smlouva obsahuje jakékoli opomenutí.