Tisk

Záruka

Zde najdete informace o našich záručních podmínkách. Zde můžete vidět příslušné záruční doby každé produktové série be quiet! a podrobnosti o záručních podmínkách (viz. níže).

Záruka produktových sérií be quiet! na první pohled

Níže najdete přehled našich současných a předchozích produktových sérií s příslušnými záručními dobami.

Současné série:

Produktové sérieZáruční doba (roky)
Napájecí zdroje
DARK POWER PRO 1210
DARK POWER 1210
STRAIGHT POWER 115
PURE POWER 115
SFX L POWER3
SFX POWER 22
TFX POWER 22
SYSTEM POWER 93
PC skříně
DARK BASE3
SILENT BASE3
PURE BASE3
Vodní chlazení
SILENT LOOP 23
PURE LOOP3
CPU chladiče
DARK ROCK3
SHADOW ROCK3
PURE ROCK3
Ventilátory do PC skříní
SILENT WINGS 33
SHADOW WINGS 23
PURE WINGS 23
Příslušenství
POWER CABLE3
WINDOW SIDE PANEL3

Předchozí série:

Produktové sérieZáruční doba (roky)
DARK POWER PRO 115
DARK POWER PRO 105
DARK POWER PRO P93
DARK POWER PRO P83
DARK POWER PRO P73
STRAIGHT POWER 105
STRAIGHT POWER E95
STRAIGHT POWER E83
STRAIGHT POWER E73
STRAIGHT POWER E63
POWER ZONE5
PURE POWER 103
PURE POWER 93
PURE POWER L83
PURE POWER L72
PURE POWER L62
SFX POWER2
TFX POWER2
SYSTEM POWER 83
SYSTEM POWER 73
NOTEBOOK POWER3
SILENT LOOP3
SILENT WINGS 23
SILENT WINGS USC3
SILENT WINGS PWM3
SILENT WINGS PCGH3
SILENT WINGS PURE3
SHADOW WINGS3

 

 

1. Rozsah záruky

1.1 Společnost Listan GmbH (dále jen "Listan") zaručuje svým zákazníkům, že získané výrobky, na které se vztahuje příslušná záruka, neobsahují výrobní vady a vady materiálu. Záruka neovlivňuje zákonné záruční nároky, ale spíše potvrzuje další nezávislé nároky proti společnosti Listan.

1.2 Záruka se vztahuje pouze na produkty společnosti Listan, uvedené v záručním listu. Záruční list musí být poskytnut v takové formě, aby součástky, které jsou označeny jako vadné z důvodu vadného materiálu a vadou výroby (navzdory řádné manipulaci a dodržování provozních předpisů), mohly být vyměněny nebo opraveny bezplatně metodou, kterou si zvolíme.Vyhrazujeme si právo vyměnit vadné zařízení nebo vadné součásti za produkt z další série nebo vrátit kupní cenu. Nahrazená zařízení se stanou naším majetkem. Dodaný software a manuály nejsou kryty zárukou. Společnost Listan přebírá náklady na přepravu opraveného zboží k zákazníkovi.

1.3 Záruka se vztahuje pouze na koncové zákazníky (spotřebitele), kteří produkt zakoupili u maloobchodníka nebo systémového integrátora. Záruku nenímožné převést.

1.4 Vyhrazujeme si právo provádět technické úpravy (např. aktualizace firmwaru), které přesahují opravy a výměnu, aby se zařízení udrželo v aktuálním stavu. Kupující nenese za tuto službu žádné další náklady. Právní nároky z tohoto článku nemohou být odvozeny.
 

2. Záruční doba

Záruční doba pro produkty společnosti Listan je uvedena v záručním listu a je počítána od data na nákupním dokladu (počáteční nabytí spotřebitelem od prodejce nebo systémového integrátora). Záruky nemají vliv na prodloužení záruční doby ani na spuštění nové záruky. Záruční doba instalovaných náhradních dílů končí na konci záruční lhůty pro koncové zařízení.

3. Zpracování

3.1 Nároky na záruku se berou v úvahu pouze v případě, že je předložena kopie originálu faktury nebo doklad o zaplacení. Dále musí být společnosti Listan předán popis chyby spolu s přibaleným zařízením. Na dokladu o zaplacení musí být uvedeno datum nákupu, název modelu a úplné údaje o společnosti prodejce nebo systémového integrátora, včetně čísla IČO nebo DIČ. Poskytnuté informace musí být úplné a jasně čitelné.

3.2 Je nezbytné, aby zpracování záruky pro koncového uživatele probíhalo přímo mezi zákazníkem a společností Listan. Záruka, zpracovaná obchodníkem, nebude společností Listan akceptována. V případě reklamace, která byla chybně zpracována prodejcem, nese zákazník riziko selhání záruky prodejcem (např. kvůli platební neschopnosti).

3.3 Pro zpracování záruky by měl zákazník poslat příslušné zařízení na následující adresu:

Listan GmbH

Wilhelm-Bergner-Str. 11C

21509 Glinde

 

Německo

Hotline: 0800 0 736 736

Fax: +49 40 736 76 86 69

 

Ostatní země

Hotline: +49 40 736 76 86 44

Fax: +49 40 736 76 86 69

3.3 Pro rychlé zpracování nároků na záruku je třeba provést následující kroky:

 • Zákazník je povinen kontaktovat společnost Listan prostřednictvím telefonu na příslušném telefonním čísle a mít připravené dokumenty uvedené v bodě 3.1. Během telefonního rozhovoru (nebo později prostřednictvím e-mailu) zákazník obdrží instrukcek odeslání vadného produktu společnosti Listan.
 • Zákazník nyní pošle vadný výrobek (bez příslušenství) a dokumenty, uvedené v odstavci 3.1 společnosti Listan, kde je nárok na záruku okamžitě přezkoumán a zpracován. Nevyžádané vrácené zboží bude zákazníkovi vráceno bez zpracování. Koncový zákazník nese náklady na přepravu do společnosti Listan.
 • Po dokončení inspekce bude produkt společností Listan buď vyměněn nebo opraven. Na své náklady zašle společnost Listan produkt zpět zákazníkovi. Pokud je zjištěno, že nárok na záruku není platný (viz článek 4: Vyloučení záruky), musí být vrácená zásilka, aniž by byla opravena, zaslána spolu s podrobným protokolem o zkoušce zpět zákazníkovi.

4. Vyloučení záruky

4.1 Výrobek je vyloučen ze záruky:

 • Pokud bylo zařízení poškozeno nebo zničeno vlivem vyšší moci (force majeure) nebo vlivy prostředí (vlhkost, teplota, vliv elektrického proudu, nadměrné zatížení, prach a podobně)
 • Pokud bylo zařízení skladováno nebo provozováno za podmínek, které nedodržují technické specifikace, popsané v návodu k použití výrobku
 • Pokud bylo poškození způsobeno nesprávným zacházením.
 • Pokud bylo zařízení otevřeno, opraveno nebo změněno bez souhlasu.
 • Pokud je zařízení mechanicky poškozeno.
 • Pokud je štítek se sériovým číslem odstraněn nebo není čitelný (pouze u napájecích zdrojů, vodní chladiče a skříní).
 • Pokud se jedná o jednotlivé komponenty, které jsou vystaveny používání nebo jinému přirozenému opotřebení.

4.2 Částečně nebo úplně rozebrané výrobky nebo ty, se kterými bylo manipulováno, nemohou být předloženy nebo zasílány k uplatnění záruky.

 

5. Chyby při opravách

Pokud byla závada způsobena instalací produktů třetích stran (instalace softwaru, viry apod.), vyhrazujeme si právo účtovat kupujícímu veškeré vzniklé výdaje, jakož i odmítnutí záručních nároků.

 

6. Doplňková ustanovení

6.1 Výše ​​uvedené všeobecné obchodní podmínky budou s konečnou platností upravovat záruční podmínky. V případě, že povinná zákonná ustanovení (směrnice) v okamžiku nákupu (počátečním nabytí koncovým uživatelem) poskytují širší pojetí práv, pak tyto směrnice převládají nad těmito záručními ustanoveními.

6.2 Jakékoli rozsáhlejší nároky (například prodloužení záruky) není vázáno zněním těchto záručních podmínek.

6.3 Na zákazníky v rámci Evropské unie se vztahují následující podmínky: Žádosti o náhradu škody z důvodu nedbalosti jsou vyloučeny, pokud:

 • byly porušeny základní smluvní povinnosti
 • došlo ke zranění osoby
 • je postihnut Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (Product Liability Act)
 • omezení odpovědnosti z důvodu nedbalosti není z jiných důvodů právně povoleno

V případě nedbalosti je výše škody omezena na předvídatelné škody za předpokladu, že nebyly porušeny žádné základní smluvní závazky.

6.4 Na zákazníky mimo Evropskou unii se vztahuje následující: V rozsahu, v jakém je povoleno v okamžiku nákupu (počáteční nabytí koncovým zákazníkem), je odpovědnost za přímé a nepřímé škody, včetně ztráty zisků a následných škod způsobených vadami, vyloučena.

 

Chyby a opomenutí vyhrazeny

© 2018 Listan GmbH, Germany