Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů a informace k ochraně údajů

 

V následujícím výkladu vás informujeme o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek a kontaktování pomocí kontaktního formuláře, e-mailu, telefonu nebo aplikace WhatsApp. Osobními údaji jsou všechny údaje, které se týkají vaší osoby, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele.

 

 1. Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby a pověřence pro ochranu osobních údajů

 

(1) Odpovědnou osobou podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je společnost  a Listan GmbH, Wilhelm-Bergner-Straße 11C, 21509 Glinde, telefon: +49 40 736 76 86 44, e-mail: info@bequiet.com, viz naši tiráž na webu https://www.bequiet.com/cz/imprint.

 

(2) Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese

 

Jens Borchardt, LL.M.

Certifikovaný pověřenec pro ochranu osobních údajů (TÜV)

SCHLUTIUS Data Privacy & Compliance GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 1

20495 Hamburg, Německo

j.borchardt@schlutius-privacy.de

 

 nebo na naší adrese s dodatkem „pověřenec pro ochranu osobních údajů“.

 

 1. Informace o shromažďování a předávání osobních údajů

 

 1. Všeobecná ustanovení

 

(1) Vaše osobní údaje jakožto zákazníka, zájemce nebo dodavatele shromažďujeme pouze tehdy, pokud nám je sami dobrovolně poskytnete e-mailem, poštou nebo telefonicky. V takovém případě shromažďujeme informace, které získáváme v průběhu kontaktu s vámi. Jedná se zde zejména o jména a předané kontaktní údaje, datum a důvod navázání kontaktu. Osobní údaje, které od vás dostaneme, budou použity pouze za účelem poskytnutí požadovaných výrobků nebo služeb (právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) nebo pro jiné účely, ke kterým jste udělili svůj souhlas (právní základ čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) a které jsou popsány v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Jestliže je zpracování údajů nezbytné pro ochranu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a vaše zájmy, základní práva a svobody nepřevažují nad prvně uvedeným zájmem, slouží jako právní základ pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

(2) Nejste povinni výše uvedené osobní údaje poskytnout. Poskytnuté údaje však mohou být nezbytné pro uzavření smlouvy. Bez poskytnutí údajů nemusí být možná komunikace, uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy.

 

(3) Příslušné údaje jsou v každém jednotlivém případě předávány veřejným orgánům na základě zákonných ustanovení nebo smluvního ujednání, jestliže existují přednostní právní předpisy, externím poskytovatelům služeb nebo jiným smluvním partnerům a dalším externím subjektům, pokud jste k tomu dali svoje svolení (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) nebo je předání přípustné z důvodu našeho převažujícího zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Pokud není v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů výslovně uvedeno jinak, není záměrem předat vaše údaje příjemci ve třetí zemi (která není členským státem EU/EHP) nebo mezinárodní organizaci.

 

(4) Údaje budou vymazány, jakmile jich již nebude třeba k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě poskytnutých osobních údajů se tak stane po ukončení příslušné konverzace s vámi. Konverzace je ukončena, pokud lze z okolností vyvodit, že daná záležitost byla definitivně vyjasněna. Pokud poskytnuté údaje podléhají podle daňového a obchodního práva povinnosti uchovávání, budou uchovávány po dobu trvání této povinnosti po dobu deseti let a poté vymazány, pokud ovšem nedáte souhlas k jejich uchovávání i po uplynutí této doby nebo pokud další zpracování údajů není nezbytné pro uplatnění, vykonávání nebo obhajobu právních nároků. Právním základem ke zpracování osobních údajů pro účely plnění zákonných povinností archivace a uchovávání je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 

 1. Komunikace pomocí aplikace WhatsApp

 

Pro komunikaci s vámi nebo třetími stranami nabízíme službu rychlého zasílání zpráv WhatsApp ve variantě „WhatsApp Business“. Poskytovatelem je společnost WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen „WhatsApp“).

 

V tomto případě probíhá komunikace pomocí šifrování end-to-end (peer-to-peer), které společnosti WhatsApp nebo jiným třetím stranám brání získat přístup k obsahu komunikace. Naše účty WhatsApp jsme také nastavili tak, aby nedocházelo k automatickému porovnávání údajů s adresářem v používaných zařízeních. Obsah komunikace vyměněný mezi vámi a námi zůstane uložen u nás, dokud neodvoláte případný souhlas s uložením údajů, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání nebo dokud nepomine účel uložení těchto údajů (např. po ukončení zpracování dotazu), ledaže by další zpracování vašich údajů bylo nezbytné pro splnění zákonných povinností, které se na nás vztahují – zejména povinnosti uchovávání údajů podle daňového nebo obchodního práva (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). V takovém případě budou údaje vymazány, jakmile tento účel pomine.

 

Musíme upozornit na to, že při používání služby WhatsApp jsou osobní údaje (zejména metadata, která vznikají v průběhu komunikace, např. odesílatel, příjemce a čas komunikace) zpracovávány také společností WhatsApp. Jednotlivé postupy zpracování údajů a jejich rozsah nemusíme být schopni sledovat. Rovněž konkrétní dobu trvání uložení zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, protože tu určuje společnost WhatsApp. Z tohoto důvodu nelze vyloučit, že údaje budou předány do třetích zemí, zejména do USA. USA jsou v současné době považovány za nebezpečnou třetí zemi, protože existuje riziko, že úřady mohou získat přístup k údajům pro účely zabezpečení a monitorování, aniž byste o tom byli informováni nebo mohli vznést právní námitku. Pokud udělíte souhlas v rámci naší komunikační funkce přes WhatsApp, dochází k předání do nebezpečné třetí země na základě čl. 49 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea.

 

Pokud není používání služby WhatsApp založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR a § 25 odst. 1 Zákona o ochraně osobních údajů v telekomunikacích a médiích (TTDSG ), je právním základem pro používání náš převažující oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. V rámci dosažení nezbytné rovnováhy zájmů jsme po potřeby používání služby WhatsApp vyvážili naše zájmy, konkrétně zájem na co nejrychlejší a nejefektivnější komunikaci se zákazníky, zainteresovanými stranami a dalšími obchodními a smluvními partnery, s vašimi zájmy na zachování důvěrnosti. V důsledku toho jsou vaše zájmy na zachování důvěrnosti vždy poněkud upozaděny, protože jinak bychom komunikační kanál WhatsApp nemohli nabízet.

 

III. Shromažďování osobních údajů na našich webových stránkách

 

 1. Návštěva našich webových stránek

 

(1) Při pouhém informativním využívání webových stránek, tj. pokud se neregistrujete ani nám jinak nepředáváte informace, shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server. Pokud si přejete prohlížet naše webové stránky, shromažďujeme údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli naše webové stránky zobrazovat a zajišťovat jejich stabilitu a bezpečnost. Tyto údaje se ukládají do protokolových souborů našeho systému. Nejsou ukládány společně s dalšími osobními údaji uživatele. K těmto údajům patří IP adresa, časové razítko požadavku s datem, hodinovým časem a časovým pásmem, vyvolanou cestu URL, stavový kód HTTP, množství přenesených dat, webová stránka, ze které požadavek přichází (referrer), a uživatelský agent. Ten obsahuje informace o názvu a verzi prohlížeče, operačním systému a preferovaném jazyce.

 

(2) Právním základem pro dočasné ukládání údajů a souborů protokolu je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Dočasné uložení adresy IP systémem je nezbytné pro umožnění doručení webové stránky do vašeho prohlížeče. Za tímto účelem musí vaše adresa IP zůstat po dobu trvání relace uložena. Ukládání do protokolových souborů se provádí za účelem zajištění funkčnosti webových stránek. Kromě toho se údaje používají k optimalizaci webových stránek a zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. Tyto účely rovněž představují náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

(3) Údaje budou vymazány, jakmile jich již nebude třeba k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě zaznamenávání údajů za účelem poskytování webových stránek se tak stane po ukončení příslušné relace. Protokolové soubory se nevymazávají.

 

(4) Zaznamenávání údajů při návštěvě webových stránek a ukládání údajů do protokolových souborů je pro provoz webových stránek nezbytně nutné. V důsledku toho zde neexistuje žádná možnost námitky z vaší strany.

 

 1. Používání souborů cookies

 

(1) Při používání našich webových stránek se do vašeho počítačového systému ukládají soubory cookies. Cookies jsou textové soubory, které se v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem ukládají do vašeho počítačového systému. Při návštěvě webové stránky může být soubor cookie uložen na vašem operačním systému. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který prohlížeči umožňuje vaši jedinečnou identifikaci, jakmile se na webové stránky vrátíte.

 

(2) Existují různé způsoby rozlišování souborů cookies:

 

Jedním z nich je rozlišení mezi soubory cookies první a třetí strany v závislosti na tom, odkud soubor cookie pochází:

Soubory cookies první strany jsou soubory, které nastavuje a zpřístupňuje provozovatel webových stránek jako správce nebo zpracovatel smluvně pověřený provozovatelem webových stránek. Soubory cookies třetích stran jsou soubory, které nastavují a k nimž přistupují jiní správci než provozovatel webových stránek, kteří nejednají jako smluvní zpracovatelé pověření provozovatelem webových stránek.

 

Kromě toho lze rozlišovat mezi dočasnými a trvalými soubory cookies v závislosti na době trvání jejich platnosti:

 

Dočasné cookies (session cookies) jsou cookies, které se po zavření prohlížeče automaticky vymažou. Trvalé soubory cookies jsou soubory, které po určitou dobu po zavření prohlížeče zůstávají ve vašem koncovém zařízení uloženy.

Dále lze rozlišovat mezi soubory cookies, které nevyžadují povolení uživatele, a těmi, které takové povolení vyžadují:

 

V závislosti na jejich funkci a účelu může být pro použití některých souborů cookies vyžadován souhlas uživatele. V tomto ohledu lze soubory cookies rozlišovat podle toho, zda je k jejich použití vyžadován souhlas uživatele.

 

(3) Souhlas s používáním souborů cookies na našich webových stránkách se uděluje pomocí tzv. „cookie banners“:

 

Při vyvolání našich webových stránek zobrazíme tzv. „cookie banner“. V našem cookie banneru můžete kliknutím na tlačítko „Přijmout všechny soubory cookies“ vyjádřit svůj souhlas s používáním všech souborů cookies, které vyžadují povolení, na našich webových stránkách. Případně můžete také zcela odmítnout používání souborů cookies vyžadujících souhlas kliknutím na tlačítko „Přijmout pouze technicky nezbytné soubory cookies“. Toto rozhodnutí se uloží do souboru cookie. Pokud kliknete na odkaz „Informace o používání souborů cookies“ v našem cookie banneru nebo, pokud se banner (již) nezobrazuje, úplně dole na stránce na „Soubory cookies“, budete přesměrováni na naši stránku „Soubory cookies a nastavení“, kde můžete provést konkrétní nastavení ochrany osobních údajů. Tam také můžete provést individuální výběr souborů cookies, s jejichž používáním souhlasíte, přičemž tento výběr můžete individuálně upravit i později. Vaše nastavení souborů cookies ukládáme ve formě souboru cookie na vašem koncovém zařízení, abychom mohli při opětovném vyvolání webové stránky zjistit, zda jste již nastavení souborů cookies provedli.

 

Soubory cookies nezbytné pro fungování webových stránek nelze deaktivovat pomocí funkce správy souborů cookies na webových stránkách. Obecně však můžete tyto soubory cookies ve svém prohlížeči kdykoli deaktivovat. Různé prohlížeče nabízejí různé způsoby konfigurace nastavení souborů cookies v prohlížeči. Podrobnější informace k tomu najdete například na adrese https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies. Rádi bychom vás však upozornili na to, že některé funkce webových stránek nemusejí fungovat nebo nemusejí fungovat správně, pokud obecně deaktivujete soubory cookies ve svém prohlížeči.

 

 1. Další funkce a nabídky našich webových stránek

 

 1. Všeobecná ustanovení

 

(1) Kromě čistě informačního využití našich webových stránek nabízíme různé služby, které můžete podle svého zájmu využít. Za tímto účelem budete muset zpravidla poskytnout další osobní údaje, které použijeme k vykonávání příslušné služby a pro které platí výše uvedené zásady zpracování údajů.

 

(2) V některých případech využíváme ke zpracování vašich údajů externí poskytovatele služeb. Ti byli námi pečlivě vybráni a pověřeni, jsou vázáni našimi pokyny a jsou pravidelně kontrolováni.

 

(3) Dále můžeme vaše osobní údaje předat třetím stranám, pokud společně s partnery nabízíme propagační akce, výherní soutěže, uzavření smluv nebo podobné služby. Podrobnější informace k tomu dostanete při předání svých osobních údajů nebo v popisu nabídky níže. Pokud naši poskytovatelé služeb nebo partneři sídlí v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme vás o důsledcích této skutečnosti informovat v popisu nabídky.

 

(4) Připomínáme, že záleží na vašem svobodném rozhodnutí, zda nám budete chtít poskytnout své údaje v rámci dalších funkcí a nabídek. Pokud nám však údaje potřebné pro určitou službu neposkytnete, nebudete moci příslušnou službu využívat nebo ji nebudete moci využívat úplně. Údaje použijeme pouze k tomu, abychom vám mohli poskytnout službu, kterou jste si vyžádali. Právním základem je zde čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo f) GDPR.

 

 1. Použití kontaktních formulářů

 

(1) Další osobní údaje jsou shromažďovány tehdy, pokud nám je dáte k dispozici dobrovolně pomocí našich kontaktních formulářů. V takovém případě shromažďujeme informace, které získáváme v průběhu kontaktu s vámi. Jedná se zde zejména o jména a předané kontaktní údaje, datum a důvod navázání kontaktu. Osobní údaje, které od vás získáme, budou použity pouze za účelem poskytnutí požadovaných výrobků nebo služeb (právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) nebo pro jiné účely, ke kterým jste udělili svůj souhlas (právní základ čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) a které jsou popsány v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

(2) Údaje budou vymazány, jakmile skončí příslušná konverzace s vámi, ledaže by pokračující zpracování vašich údajů bylo nezbytné pro plnění právních povinností, které se na nás vztahují – zejména povinnosti uchovávání údajů podle daňového nebo obchodního práva (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). V takovém případě budou údaje po uplynutí zákonné povinnosti vymazány. Konverzace je ukončena, pokud lze z okolností vyvodit, že daná záležitost byla definitivně vyjasněna.

 

 1. Osobní e-mailová komunikace (Zpravodaj)

 

(1) Po vašem souhlasu se můžete přihlásit k odběru našeho Zpravodaje, kterým vás budeme informovat o našich aktuálních zajímavých nabídkách. Inzerované druhy zboží a služeb jsou uvedeny v prohlášení o souhlasu.

 

(2) Pro přihlášení k odběru našeho Zpravodaje používáme tzv. double-opt-in postup. To znamená, že po vaší registraci vám na vámi uvedenou e-mailovou adresu zašleme e-mail, ve kterém vás požádáme o potvrzení, že si přejete Zpravodaj odebírat. }Kromě toho ukládáme vaše adresy IP a časy přihlášení a potvrzení. Účelem tohoto postupu je ověřit vaši registraci a v případě potřeby mít možnost objasnit případné zneužití vašich osobních údajů. Právním podkladem je zde čl. 6 odst. 1 písm. a) a písm. c), čl. 7 odst. 1 GDPR. Po vašem potvrzení si uložíme vaši e-mailovou adresu za účelem zasílání Zpravodaje. Právním základem je rovněž čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Údaje budou vymazány, jakmile jich již nebude třeba k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. E-mailová adresa je tedy uchovávána pouze po dobu, kdy probíhá odběr Zpravodaje.

 

(3) Jediným povinným údajem pro zasílání Zpravodaje je e-mailová adresa. Pokud se rozhodnete, že nám kromě e-mailové adresy poskytnete i další osobní údaje (např. jméno, adresu, datum narození, oblíbenou pobočku), budete v rámci naší osobní e-mailové komunikace dostávat informace přizpůsobené vašim údajům (např. o nabídkách ve vašem okolí, blahopřání k narozeninám, informace o výrobcích a službách). Poskytnutí dalších, samostatně označených údajů je dobrovolné a budou používány k vašemu osobnímu adresování.

 

(4) Svůj souhlas se zasíláním Zpravodaje můžete kdykoli odvolat a odhlásit se z odběru. Odvolání můžete oznámit kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailu se Zpravodajem nebo zasláním zprávy na kontaktní údaje uvedené v tiráži.

 

(5) K zasílání Zpravodaje využíváme službu Mailchimp (v rámci našeho oprávněného zájmu na technicky bezchybném zpracování informací o našich zákaznících a analýze podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

 

(6) K rozesílání našeho Zpravodaje využíváme službu Mailchimp. Poskytovatelem služby je společnost Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (dále jen „Mailchimp“). Se společností Mailchimp jsme uzavřeli smlouvu o zpracovávání objednávek pro využívání této služby, takže společnost Mailchimp může zpracovávat údaje pouze na naši zakázku.

 

Mailchimp je služba, s jejíž pomocí je mimo jiné organizováno a analyzováno rozesílání Zpravodajů. Údaje, které poskytnete pro potřebu zasílání Zpravodaje, jsou uloženy na serverech společnosti Mailchimp v USA. Za pomoci služby Mailchimp můžeme analyzovat naše kampaně na zasílání Zpravodaje. Když otevřete e-mail zaslaný pomocí služby Mailchimp, soubor obsažený v e-mailu (tzv. web beacon) provede připojení k serverům společnosti Mailchimp v USA. Díky tomu je možno zjistit, zda byla zpráva se Zpravodajem otevřena a na které odkazy bylo případně kliknuto. Kromě toho se zaznamenávají technické informace (např. čas načtení, adresa IP, typ prohlížeče a operační systém). Tyto informace nelze přiřadit k příslušnému příjemci Zpravodaje. Používají se výhradně ke statistické analýze kampaní zasílání Zpravodaje. Výsledky těchto analýz mohou být použity k lepšímu přizpůsobení obsahu budoucích Zpravodajů zájmům příjemců.

 

Pokud si nepřejete, aby Mailchimp analyzoval vaše údaje, musíte se z odběru Zpravodaje odhlásit. Pro tuto potřebu uvádíme v každém čísle Zpravodaje odpovídající odkaz.

 

Mailchimp je používán na základě vašeho souhlasu v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG.

 

Osobní údaje hodláme předávat do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, a to zejména do USA. V případech, kde neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně (jako např. v USA), jsme se dohodli s příjemci údajů o jiném způsobu přiměřené záruky ve smyslu článku 44 a násl. nařízení GDPR. Jedná se – není-li uvedeno jinak – o standardní smluvní doložky Komise EU podle prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/914 ze dne 4. června 2021. Kopii těchto standardních smluvních doložek si můžete prohlédnout na webové adrese https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN.

 

Kromě toho před takovým předáním do třetí země žádáme o váš souhlas podle čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR, který nám můžete udělit pomocí cookie banneru nebo na jiném místě. Musíme vás také upozornit, že v případě předávání údajů do třetích zemí mohou existovat do detailu neznámá rizika (např. zpracování údajů bezpečnostními orgány třetí země, jejichž přesný rozsah a důsledky pro vás neznáme, na které nemáme žádný vliv a o kterých se případně ani nemusíte dozvědět).

 

Údaje, které nám předáte za účelem odběru Zpravodaje, budou námi nebo společností Mailchimp uloženy do doby, než se z odběru Zpravodaje odhlásíte, a po odhlášení z odběru Zpravodaje budou vymazány. Údaje, které jsme si u nás uložili pro jiné účely, zůstávají tímto nedotčeny.

 

Po odhlášení z odběru bude vaše e-mailová adresa námi nebo společností Mailchimp podle potřeby uložena na černou listinu, pokud to bude nutné k zabránění budoucího zasílání e-mailů. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou spojovány s jinými údaji. Slouží to jak vašemu zájmu, tak i našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků pro zasílání Zpravodajů (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Uložení na černou listinu není časově omezeno. Proti uložení na černou listinu můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy mají přednost před našimi oprávněnými zájmy.

 

 1. Propojení s kanály sociálních médií

 

Na našich webových stránkách nabízíme odkazy na následující kanály sociálních médií: Facebook, Instagram, X (dříve Twitter), TikTok, Discord, Reddit a YouTube. Využitím těchto odkazů nezpracováváme žádné osobní údaje. Na našich webových stránkách nepoužíváme žádné pluginy sociálních médií.

 

 1. YouTube Video

 

(1) Na naše webové stránky jsme integrovali službu YouTube Video. YouTube Video je součástí platformy pro videa poskytované společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“), na kterou mohou uživatelé nahrávat obsah, sdílet jej prostřednictvím internetu a získávat podrobné statistiky. Veškerá videa YouTube na našich webových stránkách jsou vložena v „režimu rozšířené ochrany údajů“, tzn., že pokud videa nepřehráváte, nejsou společnosti Google o vás jako uživateli předávány žádné údaje. Pokud videa YouTube přehráváte, Google obdrží informaci, že jste navštívili příslušnou podstránku našich webových stránek. Přitom se přenášejí základní údaje, jako je adresa IP a časové razítko. To se provádí bez ohledu na to, zda jste zaregistrováni anebo přihlášeni ke službě Google. Pokud jste ke službě Google přihlášeni, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud nechcete, aby vaše data byla k vašemu profilu přiřazena, musíte se před přehráváním videí od YouTube Video odhlásit.

 

(2) Používání aplikace YouTube Video se zakládá na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG.

 

(3) Osobní údaje hodláme předávat do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, a to zejména do USA. V případech, kde neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně (jako např. v USA), jsme se dohodli s příjemci údajů o jiném způsobu přiměřené záruky ve smyslu článku 44 a násl. nařízení GDPR. Jedná se – není-li uvedeno jinak – o standardní smluvní doložky Komise EU podle prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/914 ze dne 4. června 2021. Kopii těchto standardních smluvních doložek si můžete prohlédnout na webové adrese https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN.

 

(4) Kromě toho před takovým předáním do třetí země žádáme o váš souhlas podle čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR, který nám můžete udělit pomocí cookie banneru nebo na jiném místě. Musíme vás také upozornit, že v případě předávání údajů do třetích zemí mohou existovat do detailu neznámá rizika (např. zpracování údajů bezpečnostními orgány třetí země, jejichž přesný rozsah a důsledky pro vás neznáme, na které nemáme žádný vliv a o kterých se případně ani nemusíte dozvědět).

 

(5) Konkrétní dobu trvání uložení zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, protože tu určuje společnost Google. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů pro YouTube Video: https://policies.google.com/privacy.

 

 

 1. Fonty Google

 

(1) Naše webové stránky používají pro jednotné zobrazení typů písem Google Fonts, které dodává společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“). Použití těchto typů písem je v zájmu jednotné a atraktivní prezentace našich webových stránek. Pokud váš prohlížeč nepodporuje Google Fonts, bude použito standardní písmo vašeho počítače. Fonty Google Fonts jsme uložili na našich serverech v Německu. Vaše adresa IP se proto za účelem načtení typů písem nepřenáší do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, ani do USA.

 

(2) Právním základem pro používání fontů Google je náš převažující oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. V rámci dosažení nezbytné rovnováhy zájmů jsme zvážili naše zájmy na používání fontů Google bez přenosu do třetí země, a to zájem na jednotné a přitažlivé prezentaci našich webových stránek, a vaše zájmy na zachování důvěrnosti. V důsledku toho jsou vaše zájmy na zachování důvěrnosti vždy poněkud upozaděny, protože jinak bychom typy písem Google nemohli používat.

 

(3) Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů pro Google Fonts: https://policies.google.com/privacy.

 

 1. Web Analytics; Online-Marketing

 

 1. Google Analytics 4

 

Jako analytickou službu pro statistické vyhodnocování našich webových stránek používáme Google Analytics od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“) ve verzi 4. Jedná se například o počet zobrazení našich webových stránek, navštívené podstránky a dobu setrvání návštěvníků na stránkách.

 

Služba Google Analytics používá soubory cookies a další technologie prohlížeče k vyhodnocování chování uživatelů a k jejich opakovanému rozpoznávání. Tyto informace slouží mimo jiné k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách.

 

Při používání služby Google Analytics 4 je adresa IP přenášená vaším koncovým zařízením při používání webových stránek standardně zjišťována a zpracovávána automaticky a vždy pouze anonymně, takže zaznamenané informace nelze přímo spojit s konkrétní osobou. Tato automatická anonymizace se provádí tak, že společnost Google zkrátí adresu IP přenášenou vaším koncovým zařízením v rámci členských států Evropské unie (EU) nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP) o poslední číslice.

 

Používání služby Google Analytics se zakládá na vašem souhlasu v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG.

 

Osobní údaje hodláme předávat do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, a to zejména do USA. V případech, kde neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně (jako např. v USA), jsme se dohodli s příjemci údajů o jiném způsobu přiměřené záruky ve smyslu článku 44 a násl. nařízení GDPR. Jedná se – není-li uvedeno jinak – o standardní smluvní doložky Komise EU podle prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/914 ze dne 4. června 2021. Kopii těchto standardních smluvních doložek si můžete prohlédnout na webové adrese https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN.

 

Kromě toho před takovým předáním do třetí země žádáme o váš souhlas podle čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR, který nám můžete udělit pomocí cookie banneru nebo na jiném místě. Musíme vás také upozornit, že v případě předávání údajů do třetích zemí mohou existovat do detailu neznámá rizika (např. zpracování údajů bezpečnostními orgány třetí země, jejichž přesný rozsah a důsledky pro vás neznáme, na které nemáme žádný vliv a o kterých se případně ani nemusíte dozvědět).

 

Konkrétní dobu trvání uložení zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, protože tu určuje společnost Google. (1) Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů pro Google Analytics: https://policies.google.com/privacy.

 

Shromažďování a zpracovávání vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

 

 1. Používání našich stránek na sociálních sítích

 

(1) Udržujeme veřejně přístupné profily na různých sociálních sítích a platformách. Vaše návštěva těchto profilů iniciuje různé operace zpracování údajů. Při používání našich stránek na sociálních sítích nejste povinni poskytnout nám své osobní údaje. Může to však být nezbytné pro jednotlivé funkce našich stránek. Pokud nám své osobní údaje neposkytnete, nebudou vám tyto funkce k dispozici nebo vám budou dostupné pouze v omezeném rozsahu.

 

(2) Při návštěvě našich stránek na sociálních médiích budou vaše osobní údaje shromažďovány, používány a ukládány nejen námi, ale také provozovateli příslušné sociální sítě. Děje se tak i v případě, že vy sami nemáte na příslušné sociální síti profil. Jednotlivé postupy zpracování údajů a jejich rozsah se liší v závislosti na provozovateli příslušné sociální sítě a my je nutně nemusíme být schopni sledovat. Podrobnosti o shromažďování a uchovávání vašich osobních údajů, jakož i o způsobu, rozsahu a účelu jejich používání provozovatelem příslušné sociální sítě najdete v prohlášeních o ochraně osobních údajů příslušných sociálních sítí a platforem:

 

 

(3) Jako provozovatel příslušné sociální sítě můžeme zobrazit pouze informace uložené ve vašem veřejném profilu, a to pouze v případě, že takový profil máte. Kromě toho příslušný provozovatel sociální sítě nám poskytuje anonymní statistiky o používání, které používáme ke zlepšení uživatelského pohodlí při návštěvě našich stránek sociálních médií. K údajům o používání, které příslušný provozovatel sociální sítě shromažďuje za účelem vytvoření těchto statistik, nemáme přístup. Příslušný provozovatel sociální sítě se nám zavázal, že převezme primární odpovědnost podle nařízení GDPR za zpracování těchto údajů, splní všechny povinnosti stanovené nařízením GDPR týkající se těchto údajů a zpřístupní základní ustanovení tohoto závazku dotčeným osobám. Toto zpracování údajů slouží našemu (a vašemu) oprávněnému zájmu na zlepšení uživatelské zkušenosti při návštěvě našich sociálních sítí v souladu s cílovou skupinou. Právním základem pro zpracování údajů je zde čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

(4) Pokud použijete naše stránky sociálních médií k navázání kontaktu s námi (např. vytvořením vlastního příspěvku, reakcí na některý z našich příspěvků nebo zasláním soukromé zprávy), údaje, které nám poskytnete, budeme zpracovávat výhradně za účelem komunikace s vámi. Právním základem pro shromažďování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR. Uložené údaje vymažeme, jakmile jejich uložení již nebude zapotřebí nebo když nás o jejich vymazání požádáte; v případě zákonné povinnosti uchovávání údajů zpracování uložených údajů odpovídajícím způsobem omezíme.

 

VII. Zabezpečení dat

 

(1) V rámci návštěvy webových stránek používáme rozšířený postup SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s nejvyšší úrovní šifrování podporovanou vaším prohlížečem. Zpravidla se jedná o 256bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč 256bitové šifrování nepodporuje, používáme namísto toho 128bitovou technologii v3. Zda je jednotlivá stránka našeho webu přenášena v šifrované podobě, zjistíte podle uzavřeného zobrazení symbolu klíče nebo zámku ve spodním stavovém řádku vašeho prohlížeče.

 

(2) Používáme také vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom vaše údaje ochránili před náhodnou nebo záměrnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo před neoprávněným přístupem třetích osob. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zdokonalována v souladu s technologickým vývojem.

 

VIII. Námitka nebo odvolání proti zpracování vašich údajů

 

(1) Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Takové odvolání má vliv na přípustnost zpracování vašich osobních údajů poté, co jste nám je sdělili.

 

(2) Jelikož nám při zpracování vašich osobních údajů záleží na rovnováze zájmů, můžete proti jejich zpracování vznést námitku. Může se tak stát v případě, že zpracování není obzvlášť nezbytné pro plnění smlouvy s vámi, což pak v každém případě uvádíme v následujícím popisu funkcí. Při uplatnění takové námitky vás žádáme o vysvětlení důvodů, proč bychom neměli zpracovávat vaše osobní údaje tak, jak jsme učinili. V případě Vaší oprávněné námitky situaci prověříme a zpracování údajů buď přerušíme, nebo upravíme, nebo Vám prokážeme naše závažné důvody hodné ochrany, na jejichž základě budeme ve zpracování pokračovat.

 

(3) Samozřejmě můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely reklamy a analýzy dat. O své námitce proti reklamě nás můžete informovat pomocí výše uvedených kontaktních údajů.

 

 1. Vaše práva

 

(1) V souladu s čl. 15 nařízení GDPR máte právo požádat o informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme. Zejména můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny, informace o plánované době uložení, o existenci práva na opravu, vymazání, omezení zpracování nebo vznesení námitky, o existenci práva podat stížnost, o zdroji vašich údajů, pokud nebyly vyžádány námi, jakož i o existenci automatizovaného rozhodování včetně vytváření profilu a případně významné informace o jeho podrobnostech.

 

(2) Podle čl. 16 nařízení GDPR můžete neprodleně požádat o opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které uchováváme. V souladu se čl. 17 nařízení GDPR máte právo požádat o výmaz námi uložených vašich osobních údajů, pokud zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

(3) Podle čl. 18 nařízení GDPR máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud zpochybňujete přesnost údajů , zpracování je sice protiprávní, ale vznesete námitku proti jejich vymazání a údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo jste vznesli na základě čl. 21 GDPR námitku proti zpracování údajů.

 

(4) V souladu se čl. 20 nařízení GDPR máte právo vyžádat si vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, nebo požádat o jejich předání jiné odpovědné osobě.

 

(5) Podle čl. 7 odst. 3 nařízení GDPR máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas, který jste nám dříve udělili. Odvolání má za následek, že v budoucnu již nemůžeme na základě tohoto souhlasu ve zpracování údajů pokračovat.

 

(6) V souladu se čl. 77 GDPR máte rovněž právo podat stížnost na námi prováděné zpracování vašich osobních údajů u příslušného dohlédacího úřadu.

 

 1. Aktuálnost a změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

 

(1) Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné a má stav září 2023.

 

(2) Vzhledem k dalšímu vývoji našich webových stránek a nabídek v nich obsažených nebo vzhledem ke změně zákonných či úředních požadavků může být nutno toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli prohlédnout a vytisknout na webových stránkách https://www.bequiet.com/cz/privacy.