Általános felhasználási feltételek

Általános szerződési feltételek vásárlók számára

1. A garancia érvényességi köre

1.1 A Listan GmbH (a továbbiakban: “Listan”) kizárólag az alábbi általános felhasználási feltételek és üzletszabályzat alapján köt szerződéseket.

1.2 Minden egyéb, a felhasználó által megszabott általános felhasználási feltétel ezennel visszautasítottnak minősülnek. Minden egyéb megállapodás kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha a Listan a felhasználó által szabott feltételeket írásban is elfogadta.

 

2. A szerződés megkötése

2.1 A Listan ajánlatai nem minősülnek kötelettségvállalásnak és nem kötelező érvényűek.

2.2 A vásárlóval történő szerződés addig nem lép érvénybe, amíg a Listan azt írásban el nem ismerte.

 

3. Végrehajtás helye és a szállítás feltételei

3.1 A végrehajtás helye a Listan központi irodája Glinde-ben, hacsak nem született másról írásbeli kölcsönös megegyezés.

3.2 A szállítás és végrehajtás időtartama csak akkor kötelező érvényű, amennyiben erről írásos megegyezés született. A Listan Glinde-ben lévő raktárából történő szállítás a vásárló költségére és felelősségére történik, hacsak a felek másképp írásban nem rendelkeznek.

3.3 Ha Listan önhibáján kívül nem tudja teljesíteni a szállítást és végrehajtást, beleértve előre nem látható körülményeket (vis maior), a beszállítók teljesítésének hiányosságait, sztrájkokat, kizárásokat, stb., az eredményezhet észszerű időn belüli halasztást a korábban megállapodott határidőkhöz képest, vagy a szerződés részben vagy egészben történő érvénytelenítését a nem teljesített részre vonatkozóan.

3.4 Amennyiben a vásárló által rendelt termékek nem elérhetőek, kiváltképp ha a beszállítók nem tettek eleget a Listan felé történő szerződéses kötelezettségeiknek, a Listan jogosult a szerződés érvénytelenítésére. Ebben az esetben a Listan azonnal értesíti a vásárlót arról, hogy a termék nem elérhető. A korábban esetlegesen kifizetett összegek visszatérítésre kerülnek a vásárló részére.

 

4. Árak és a fizetés körülményei

4.1 A Listan által megadott árak euróban értendőek, plusz ÁFA. A vásárlót terhelik a szállítás költségei, hacsak erről írásban másképpen nem rendelkeztek.

4.2 Minden pénzbeli követelés a számla beérkezésével egyidőben esedékes, és azonnal levonásra kerül.

4.3 Résszállítmányok és részszámlák engedélyezettek.

4.4 Amennyiben a vásárló nem tesz eleget a fizetési kötelezettségeinek, a Listan jogosult 8%-os kamatot felszámítani a hátralékra az Európai Központi Bank által megszabott alapkamaton felül. Ha a Listan a hátralékból fakadóan igazolhatóan nagyobb hátrányt szenved el, jogosult követelést benyújtani emiatt.

4.5 Ha a vásárlóval írásos megegyezés született részletfizetésről, minden, az adott üzleti kapcsolatra vonatkozó hátralévő követelés azonnal esedékessé válik, amint a vásárló két részletet nem teljesít időben.

 

5. Árkorrekció

5.1 A Listan jogosult áremelésre, amennyiben több, mint 4 (négy) hónap eltelt a szerződéskötés és a megállapodott kiszállítási idő között. A Listan erről írásban tájékoztatja a vásárlót. Amennyiben az árnövelés egyértelműen negatív kihatással van a vásárló megélhetésének költségeire, a vásárló jogosult a szerződéstől való elállásra. Minden, már teljesített kifizetés visszatérítésre kerül.

5.2 Ha a vásárló 4 héten belül nem él kifogással az ár növelése ellen, az új árszabás legkésőbb akkor érvényessé válik, amikor a szolgáltatást használatba veszi. A Listan ismételten nyomatékosítja az árváltozás elleni kifogás elmaradásának következményeit.

 

6. Eltérés és visszatartás joga

6.1 A vásárló csak abban az esetben jogosult eltérni az összegtől, ha a viszontkereset jogerős vagy nem vitatott.

6.2 A más, ebben a szerződésben nem szabályozott reklamációkhoz kapcsolódó visszatartásból származó jogok követelése nem tartozik ide. 

 

7. A tulajdonjog fenntartása

7.1 Az ügyfél számára átadott szerződéses termékek egészen addig a Listan tulajdonában maradnak, amíg az ezen szerződéssel kapcsolatos összes követelés végső kifizetése meg nem történik, figyelembe véve az ezen szerződésben foglalt kockázatot. Az ügyfél jogosult a szerződéses termék szokásos üzletmenet részeként történő értékesítésére és a kapcsolódó kifizetések beszedésére. Az ügyfél ezzel a Listan számára a szerződés szerinti termék viszonteladásából eredő követeléseit saját ügyfeleihez rendelte. A Listan köteles az értékpapírokat az ügyfél kérésére felszabadítani, ha a biztosíték értéke 20%-kal meghaladja a fennálló követelések mértékét. Ha az ügyfél fizetésképtelenné válik, a Listan visszavonhatja az értékesítés jogát és az ügyfél megbízását a fizetés beszedésére, valamint kérheti a követelések behajtásához szükséges információt és dokumentumokat.

7.2 Az áru megmunkálása és feldolgozása az ügyfél által mindig a Listan nevében és jogán történik. Ha a feldolgozást olyan eszközökkel végzik, amelyek nem tartoznak a Listanhoz, akkor a Listan az új termékben társult tulajdonjogot szerez a Listan által szállított áruk értékének arányában a feldolgozott más elemekhez viszonyítva. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az árukat összekeverik más, a Listanhoz nem tartozó tételekkel.

 

8. Hibákon alapuló követelések

8.1 Hiba keletkezik abban az esetben, ha az áruk nem rendelkeznek a megegyezés szerinti tulajdonságokkal a megadott tűréshatárral, vagy nem alkalmasak a szerződésben rögzített felhasználásra. Kis eltérések esetén a hiba nem értelmezhető, különösen a boltok vagy brosúra illusztrációkhoz képest. Az áru műszaki módosításon eshet át, és ésszerű határok között változhat az alak, a szín és/vagy a súly.

8.2 Az ügyfél köteles írásban tájékoztatni a Listant a szállított áruk bármely nyilvánvaló hibájáról a kézbesítéstől számított egy héten belül. Ezen időszakon kívül az e tekintetben felmerülő hibákon alapuló követelések érvényüket vesztik.

8.3 A Listan csak akkor engedélyezheti a tulajdonságok és/vagy a tartósság garanciális igényeinek érvényesítését, haerrúl az ügyféllel írásban megegyeztek.

8.4 A hibákat a felfedezésüket követően haladéktalanul írásban, és a lehető legrészletesebben kell jelenteni. Ha hiba merül fel, az ügyfél jogosult a hiba kijavításának követelésére, vagy - a Listan mérlegelési jogkörében – cserét kérhet (későbbi teljesítéssel). A pótlólagos teljesítés elmulasztása esetén az ügyfélnek jogában áll árlezsállítást kérni vagy a szerződést felbontani (határidő megállapítását követően). Ha az ügyfél egyetért (például e-mailben), akkor a Listan - a visszaváltás helyett – jóváírást könyvelhet el. Ha az árut az ügyfél visszaküldi, akkor az eredeti csomagolást mellékelni kell; azonban az nem használható fel csomagolásként a későbbiekben. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Listan nem fogad el továbbított küldeményeket.

8.5 Az ügyfél a Listan számára észszerű határidőt biztosít a hiba kijavítására. A kisebb hibákból fakadó árleszállítás kizárt.

8.6 Ha a Listan előzetes írásbeli beleegyezése nélkül az ügyfél vagy harmadik fél a terméket módosította, akkor feltételezni kell, hogy a hiba annak következtében jött létre. Az ügyfél elveszíti a védelemhez való jogát a hibákra vonatkozó jótállás alapján, hacsak nem bizonyítja, hogy a hibák nem a beavatkozásnak tulajdoníthatók.

8.7 Az ügyfelek hibákon alapuló igényei a kiszállítási időponttól számított 24 hónapon belül esedékesek. Használt áruk szállítása esetén ez az intervallum 12 hónap.

8.8 A termékek Listannak történő visszaküldése előtt az ügyfélnek telefonon keresztül RMA-számot kell igényelnie a Listan ügyfélszolgálattól. Ezt az RMA-számot kívülről fel kell tüntetni a csomagon annak érdekében, hogy a visszáru ténye egyértelműen megállapítható legyen.

8.9. Az ügyfelek követeléseinek igazolásához be kell nyújtania a vásárláskor kapott blokk másolatát, vagy fel kell tüntetnie a vásárlás azonosítószámát a szállítólevélen (számla azonosítója). A Listan visszaküldheti a terméket a megrendelőnek, ha a fenti dokumentáció hiányzik.

 

9. Felelősség

9.1. A megrendelő kártérítési igényeket (beleértve a szerződésen kívüli jellegűeket is) a vezetőkkel és egyéb alkalmazottakkal szemben nem nyújthat be bármilyen, a Listan által okozott esetleges kisebb gondatlanság elkövetése esetén, kivéve, ha a Listan, a vezetők vagy egyéb alkalmazottak közvetlenül részesei a szerződés tárgyának.

9.2. A Listan csak olyan közvetett kárért vagy a szerződés megkötésekor előre nem látható kárért felelős, amely a Listan, valamely vezetők vagy más alkalmazottak hibájából származik.

9.3. A fenti korlátozások nem vonatkoznak halál, sérülés vagy egészségkárosodás okozta károkra. Ez azonban nem érinti a kényszerítő törvényes felelősségi szabályok alkalmazhatóságát, például felelősséget garancia vagy termékfelelősségi jog átvállalására.

 

10. Visszaküldött termékek

10.1 A visszaküldött árut az eredeti csomagolásban, nem használt (forgalomba hozható) állapotban kell visszaküldeni az ügyfél költségére és kockázatára. A továbbított szállítmányokat nem fogadjuk el. A helytelen szállításból eredő költségeket a vevő visszatéríti a Listannak.

10.2 A Listan kifejezetten felhívja rá a figyelmet, hogy az áruk értékcsökkenése esetén kártérítési igény nyújtható be.

 

11. Adatvédelem

A felek betartják az adatvédelemre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, különös tekintettel a német adatvédelmi törvényre.

 

12. Egyéb

12.1 A módosításokat, kiegészítéseket és a szerződés felbontását írásos formában kell megtenni. Ez ezen záradék törlésére is érvényes.

12.2 A szerződésre a német törvények vonatkoznak, kivéve az ENSZ Áruk Nemzetközi Adásvételéről szóló egyezményét. A jogviták helye Reinbek.

12.3 Ha egy vagy több ilyen rendelkezés hatálya nem érvényesíthető és/vagy részben vagy egészben kivitelezhetetlen, az összes többi rendelkezés hatályát és gyakorlati alkalmazhatóságát nem befolyásolja. Amennyiben a rendelkezés hatálya nem érvényesíthető és/vagy kivitelezhetetlen minden esetben azzal a hatályos és/vagy kivitelezhető rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a legközelebb áll a felek céljához. A fentiek értelemszerűen alkalmazandók, ha a szerződés hiányosságokat tartalmaz.