Współpraca

Ogólne warunki dla klientów sklepu

Ogólne warunki i zasady prowadzenia działalności dla sprzedawców detalicznych

 

1. Zakres

1.1 Firma Listan GmbH (dalej zwana "Listan”) zawiera umowy wyłącznie w oparciu o niniejsze Ogólne warunki i zasady prowadzenia działalności. 
1.2 Niniejszym jednoznacznie odrzuca się wszelkie ogólne warunki i zasady prowadzenia działalności klientów. Wszelkie inne ustalenia obowiązują wyłącznie i w zakresie, w jakim firma Listan zaakceptuje warunki klienta na piśmie. 
 

2. Zawieranie umów

2.1 Oferty firmy Listan nigdy nie stanowią zobowiązania i mają charakter niewiążący. 
2.2 Umowa z klientem obowiązuje od chwili sporządzenia przez firmę Listan pisemnego potwierdzenia zamówienia.
 

3. Miejsce wykonania i warunki dostawy

3.1 Miejscem wykonania jest siedziba firmy Listan w Glinde, chyba że ustalono inaczej na piśmie. 
3.2 Terminy dostawy i wykonania będą wiążące jedynie wówczas, gdy zostaną uzgodnione na piśmie. Dostawa zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko klienta z magazynu firmy Listan w Glinde, o ile nie ustalono inaczej na piśmie. 
3.3 Jeśli firma Listan nie będzie w stanie wywiązać się z ustalonego terminu dostawy i wykonania z powodu okoliczności pozostających poza jej kontrolą, jak siła wyższa, zakłócenia w pracy dostawców, strajki, blokady itp., może wystąpić o uzasadnioną zmianę ustalonego terminu lub unieważnić, w całości lub w części, niezrealizowaną część umowy. 
3.4 W razie niedostępności zamówionych przez klienta towarów, w szczególności z powodu niedostarczenia odpowiednich materiałów firmie Listan przez jej dostawców, mimo zobowiązań umownych, firma Listan będzie mieć prawo do unieważnienia umowy. W takim przypadku firma Listan poinformuje klienta bezzwłocznie o niedostępności produktu. Dokonane płatności zostaną zwrócone.
 

4. Ceny i warunki płatności 

4.1 Wszelkie ceny produktów firmy Listan są wyrażone w euro i nie zawierają podatku VAT. Wszelkie koszty transportu, o ile nie ustalono inaczej na piśmie, ponosi klient. 
4.2 Wszelkie roszczenia staną się wymagalne z chwilą otrzymania faktury, a należności należy spłacić natychmiast, bez jakichkolwiek potrąceń. 
4.3 Dopuszcza się spedycję częściową i oddzielne faktury na każdą część.
4.4 W razie niedokonania przez klienta płatności, firma Listan ma prawo naliczyć odsetki od zaległości w wysokości 8% powyżej standardowej stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego. Jeśli firma Listan poniesie poważniejsze szkody z powodu zaległości, będzie mieć prawo do wystąpienia z roszczeniem ich pokrycia. 
4.5 Jeżeli ustalono na piśmie płatność w ratach, wszelkie należności wynikłe z bieżących relacji handlowych staną się bezzwłocznie wymagalne w razie niezapłacenia przez klienta dwóch rat
 

5. Zmiana cen

5.1 Firma Listan ma prawo podnieść ceny, jeśli między zawarciem umowy a ustaloną datą dostawy upłynie ponad 4 (cztery) miesiące. Firma Listan poinformuje o tym klienta na piśmie. Jeżeli wzrost ceny wyraźnie przekroczy wskaźnik kosztów utrzymania, klient będzie mieć prawo do odstąpienia od umowy. Wszelkie dokonane już płatności zostaną zwrócone. 
5.2 Jeśli w ciągu 4 tygodni klient nie wniesie sprzeciwu w stosunku do wzrostu ceny, uznaje się, że zmieniona cena obowiązuje od chwili ostatniego skorzystania z usług. Firma Listan jeszcze raz jednoznacznie podkreśla skutki braku sprzeciwu wobec zmiany cen.
 

6. Bilansowanie należności i prawo do zatrzymania

6.1 Klient będzie mieć prawo do bilansowania należności (sumowania) wyłącznie w przypadku uzyskania prawomocnego orzeczenia sądowego lub należności bezspornych. 
6.2 Wyklucza się zapewnienie prawa do zatrzymania należności w przypadku roszczeń innych niż oparte na niniejszej umowie. 
 

7. Zachowanie tytułu własności

7.1 Objęte umową produkty dostarczane klientowi pozostaną własnością firmy Listan do chwili ostatecznego spłacenia wszelkich roszczeń wynikłych z niniejszej umowy, niezależnie od przeniesienia ryzyka wynikłego z niniejszej umowy. Klient będzie mieć prawo do sprzedaży produktu objętego umową w ramach normalnej działalności i do pobrania płatności. Klient niniejszym przenosi na firmę Listan wszelkie roszczenia przeciwko własnym klientom wynikłe z odsprzedaży produktu przewidzianego umową. Firma Listan będzie zobowiązana do zwolnienia zabezpieczenia na żądanie klienta, jeśli wartość zabezpieczenia przekroczy wartość niezaspokojonych roszczeń o 20%. W razie niewniesienia przez klienta płatności, firma Listan może anulować sprzedaż, cofnąć upoważnienie klienta do pobrania należności oraz zażądać informacji i dokumentów niezbędnych do zainkasowania należności.
7.2 Obróbka i przetwarzanie towarów przez klienta będzie zawsze wykonywana pod nazwą i w imieniu firmy Listan. W razie przetwarzania pozycji nienależących do firmy Listan, firma Listan przejmie współwłasność nowego artykułu w części będącej stosunkiem wartości towarów dostarczonych przez firmę Listan do pozostałych przetworzonych pozycji. Ta sama zasada dotyczy towarów połączonych z artykułami nienależącymi do firmy Listan.
 

8. Roszczenia dotyczące wad

8.1 Wada występuje, jeśli towary nie wykazują uzgodnionych właściwości w chwili przeniesienia ryzyka lub nie są odpowiednie do zastosowań ustalonych w umowie. Wada nie występuje w przypadku pomniejszych odstępstw, w szczególności w porównaniu z ilustracjami w sklepie lub w broszurze. Towary mogą podlegać modyfikacjom technicznym oraz zmianom kształtu, koloru i/lub masy w rozsądnych granicach.
8.2 Klient powinien poinformować firmę Listan na piśmie o wszelkich oczywistych wadach w ciągu tygodnia od daty dostawy. Po upływie tego terminu wyklucza się możliwość roszczeń dotyczących wad. 
8.3 Firma Listan dopuszcza zapewnienie roszczeń wyłącznie w ramach gwarancji właściwości i/lub trwałości, o ile została ona udzielona klientowi na piśmie.
8.4 Wady należy zgłosić na piśmie natychmiast po ich wykryciu, podając możliwie jak najwięcej szczegółów. W razie wystąpienia wady, klient ma prawo domagać się usunięcia wady lub – wedle uznania firmy Listan – wymiany urządzenia (kolejnego wykonania). W razie niepowodzenia w ponownym wykonaniu, klient ma prawo do obniżenia ceny lub anulowania umowy (po ustaleniu limitu czasowego). Jeśli klient wyrazi zgodę, (np. w wiadomości e-mail), firma Listan może – zamiast zwrotu – sporządzić notę kredytową. W razie zwrotu towaru należy, o ile to możliwe, dołączyć oryginalne opakowanie; nie będzie ono jednak już używane jako opakowanie. Przypominamy, że firma Listan nie przyjmuje przesyłek za zaliczeniem pocztowym.
8.5 Klient powinien wyznaczyć firmie Listan rozsądny okres na usunięcie wady. Wyłącza się możliwość obniżenia ceny w przypadku pomniejszych wad. 
8.6 W razie naruszenia przez klienta towaru, samodzielnie czy za pośrednictwem strony trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Listan, uznaje się, że wada jest skutkiem takiego naruszenia. Klient traci wówczas prawo do obrony w oparciu o gwarancję braku wad, chyba że wykaże, iż wada nie powstała wskutek naruszenia. 
8.7 Klient ma prawo do roszczeń dotyczących wad w ciągu 24 miesięcy licząc od daty dostawy. W razie dostawy towarów używanych prawo to przysługuje przez 12 miesięcy. 
8.8 Przed przesłaniem towarów firmie Listan, klient musi zwrócić się telefonicznie do działu obsługi klienta firmy Listan o nadanie numeru RMA. Numer RMA należy umieścić na paczce (z zewnątrz), co pozwoli na łatwe rozpoznanie reklamowanego towaru.
8.9. W celu weryfikacji roszczeń, klient musi dołączyć kopię rachunku lub podać odpowiedni numer rachunku na liście przewozowym (dokumencie dostawy). Firma Listan może odesłać produkt bez rozpatrzenia reklamacji w razie niedostarczenia powyżej wymienionej dokumentacji.
 

9. Odpowiedzialność

9.1. Klient nie ma prawa występowania z roszczeniami – także o charakterze innym niż wynikłe z umowy - w razie pomniejszego niewywiązania się ze zobowiązań przez firmę Listan, jej kierowników czy innych przedstawicieli, chyba że takie niewywiązanie się ze zobowiązań przez firmę Listan, jej kierowników czy innych przedstawicieli jest istotne dla przedmiotu umowy.
9.2. Firma Listan będzie odpowiedzialna za straty wyłącznie w przypadku szkód pośrednich czy szkód, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, jeśli szkody takie zostały spowodowane istotnym niedotrzymaniem warunków umowy przez firmę Listan, jednego z jej kierowników lub innych przedstawicieli.
>9.3. Powyższe ograniczenia nie dotyczą szkód wynikłych ze zgonu, obrażeń ciała lub szkód na zdrowiu. Jednakże niniejsze postanowienie nie wpływa na zastosowanie obowiązujących z mocy prawa przepisów, jak na przykład odpowiedzialność za udzielenie gwarancji czy przepisy związane z odpowiedzialnością za produkt. 
 

10. Zwrot towarów

10.1 Zwracane towary muszą by w stanie nieużywanym (odpowiednim do sprzedaży), przesłane w oryginalnym opakowaniu, na koszt i ryzyko klienta. Nie przyjmujemy przesyłek z opłatą pokrywaną przez odbiorcę. Klient ma obowiązek zwrócić firmie Listan koszty wynikłe z niewłaściwej wysyłki.
10.2 Firma Listan jednoznacznie oświadcza, że w razie uszkodzenia towarów może domagać się odszkodowania. 
 

11. Ochrona danych

Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów ustawowych dotyczących ochrony danych, w szczególności zaś niemieckiej Ustawy o ochronie danych osobowych.
 

12. Postanowienia różne

12.1 Wszelkie zmiany, aneksy i unieważnienia umowy muszą być sporządzone w formie pisemnej. Warunek ten odnosi się także do anulowania niniejszego postanowienia. 
12.2 Do niniejszej umowy stosuje się przepisy prawa niemieckiego z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Miejscem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Reinbek.
12.3 Uznanie za nieskuteczne lub niemające zastosowania jednego lub większej liczby postanowień niniejszej umowy, częściowo lub w całości, nie powoduje utraty skuteczności i zniesienia zastosowania wszelkich pozostałych postanowień. Nieskuteczne i/lub niemające zastosowania postanowienie zostanie w każdym przypadku uznane za zastąpione przez skuteczne i/lub mające zastosowanie postanowienie możliwie najściślej oddające intencje stron umowy. Powyższe postanowienie stosuje się, z uwzględnieniem niezbędnych zmian, jeśli umowa zawiera jakiekolwiek opuszczenia.