Drukuj

GWARANCJA

Tutaj znajdziesz informacje na temat warunków gwarancji. W tej sekcji odnajdziesz odpowiedni okres gwarancji dla każdej serii produktów be quiet! Dodatkowo uzyskasz także szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji.

Skrócone warunki gwarancji na poszczególne serie produktowe

Tutaj znajdziesz listę obecnych i poprzednich serii produktowych wraz z odpowiednim okresem gwarancji.

Lista gwarancyjna produktów

Kupujący może skorzystać z roszczenia gwarancyjnego w punkcie zakupu produktu lub bezpośrednio w Listan Poland.

Wybierz produkt

Ogólne warunki i zasady gwarancji firmy Listan Poland Sp. z o.o.

1. Zakres gwarancji

1.1 Listan GmbH (zwany dalej „Listan”) gwarantuje swoim klientom (dotyczy klientów końcowych, którzy kupują produkty i nie zajmują się odsprzedażą towarów), że zakupione produkty – objęte odpowiednią gwarancją – są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancja nie ma wpływu na prawa ustawowe, lecz uzasadnia dodatkowe niezależne roszczenia wobec firmy Listan.

1.2 Gwarancja obowiązuje wyłącznie w stosunku do produktów firmy Listan wymienionych na liście gwarancyjnej. Gwarancja obejmuje wymianę lub naprawę, w zależności od decyzji firmy Listan, elementów, w przypadku których wykazano istnienie wad materiałowych lub produkcyjnych, mimo właściwego użytkowania i przestrzegania instrukcji obsługi. Zastrzegamy także prawo do wymiany wadliwego urządzenia lub wadliwych komponentów na następny produkt w serii lub zwrot kosztów zakupu. Wymienione urządzenia stają się własnością firmy Listan. Wszelkie dostarczane z produktem oprogramowanie i instrukcje nie są objęte gwarancją. Firma Listan ponosi koszt odesłania wymienionego urządzenia lub elementu do klienta.

1.3 Gwarancja dotyczy tylko klientów końcowych (konsumentów), którzy kupują nowe produkty od sprzedawców detalicznych lub integratorów systemów Nie jest zbywalna.

1.4 Firma Listan ma prawo do dokonywania modyfikacji technicznych (np. aktualizacji wbudowanego oprogramowania), które wykraczają poza zakres naprawy i wymiany w celu zapewnienia zgodności urządzenia z aktualnym stanem techniki. Nabywca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu tej usługi. Klient nie może jednak wysuwać roszczeń prawnych na podstawie tego artykułu.

1.5 Gwarancji podlega towar zakupiony na terenie Polski. W przypadku serwisu produktów zakupionych poza granicami Polski prosimy o kontakt z międzynarodową infolinią pod numerem tel.: +49 40 736 76 86-69.

2. Okres gwarancji

Okres gwarancji dla produktów firmy Listan został podany na powyższej liście gwarancyjnej i jest obliczany od daty podanej na dowodzie zakupu (jeśli produkt był sprzedawany wiele razy, gwarancja biegnie od daty pierwszego dowodu zakupu produktu, wystawionego przez sprzedawcę detalicznego lub integratora systemu). Świadczenia gwarancyjne nie mają wpływu na przedłużenie okresu gwarancji ani nie powodują udzielenia nowej gwarancji. Okres gwarancji zainstalowanych części zamiennych kończy się w dniu wygaśnięcia gwarancji na całe urządzenie.

3. Rozpatrywanie gwarancji

3.1 Zgłoszenia gwarancyjne będą rozpatrywane tylko jeśli do urządzenia przekazanego firmie Listan zostanie dołączone:

 • dowód zakupu (faktura/paragon)
 • krótki opis usterki, adres do odesłania produktu wraz z numerem telefonu lub emailem odbiorcy przesyłki (umieszczony wewnątrz paczki).

Dowód zakupu musi zawierać datę zakupu, nazwę modelu i dane sprzedawcy bądź integratora systemów, łącznie z numerem identyfikacji podatkowej lub numerem indentyfikacyjnym VAT. Podane informacje muszą być kompletne i w pełni czytelne.

3.2 W przypadku klientów końcowych roszczenia gwarancyjne wobec producenta be quiet! powinny być rozpatrywane bezpośrednio przez dział serwisu firmy Listan pod następującym adresem:

Listan Poland Sp. z o.o.
SERWIS

Astrum Business Park
Łopuszańska 95
02-457 Warszawa
Tel. +48 516 093 099
bequietcee@bequiet.com

3.3 Aby ułatwić sprawne rozpatrzenie zgłoszeń gwarancyjnych konieczne jest podjęcie następujących czynności:

1) Kontakt z firmą Listan - Tel. +48 516 093 099 lub bequietcee@bequiet.com

2) Po uzgodnieniu, klient powinien przesłać wadliwy produkt firmie Listan wraz z dowodem zakupu, krótkim opisem usterki oraz adresem zwrotnym. Zgłoszenie zostanie bezzwłocznie ocenione i rozpatrzone. Klient końcowy ponosi koszty przesłania wadliwego produktu firmie Listan.

3) Po zakończeniu badania, produkt zostanie wymieniony lub naprawiony przez firmę Listan i przesłany do klienta na koszt firmy Listan. W przypadku uznania, że roszczenie gwarancyjne jest bezzasadne (zob. punkt 4: Wyłączenie gwarancji) produkt zostanie odesłany, nie zostanie jednak naprawiony.

3.4 W celu szybkiego rozpatrzenia roszczeń gwarancyjnych wymagane są następujące kroki:

 • Klient kontaktuje się z firmą Listan za pośrednictwem formularza online lub pomocy telefonicznej pod odpowiednim  numerem telefonu, mając do dyspozycji dokumenty wymienione w punkcie 3.1.
 • Klient wysyła wadliwy produkt (bez żadnych akcesoriów) oraz dokumenty wymienione w punkcie 3.1 do firmy Listan, gdzie roszczenie gwarancyjne jest niezwłocznie sprawdzane i przetwarzane. Paczki za pobraniem zostaną zwrócone klientowi bez przetwarzania. Klient końcowy ponosi koszt transportu do firmy Listan.
 • Po zakończeniu kontroli produkt zostanie wymieniony lub naprawiony przez firmę Listan i odesłany do klienta na koszt firmy Listan. Jeśli zostanie ustalone, że roszczenie gwarancyjne jest nieuzasadnione (patrz punkt 4: Wyłączenie gwarancji), produkt zostanie odesłany wraz dokumentacją, ale bez naprawy.

4. Wyłączenie gwarancji

4.1 Nawet jeśli produkt jest objęty gwarancją, dalsze roszczenia gwarancyjne są wykluczone:

 • Jeśli urządzenie zostało uszkodzone lub zniszczone wskutek działania siły wyższej lub czynnika środowiskowego (wilgoć, ciepło, wyładowanie elektryczne, nadmierne obciążenie, kurz itp.)
 • Jeśli urządzenie było przechowywane lub użytkowane w warunkach niezgodnych ze specyfikacją techniczną produktu opisaną w dokumentacji produktu.
 • Jeśli przyczyną uszkodzenia była niewłaściwa obsługa.
 • Jeśli urządzenie było otwierane, naprawiane lub modyfikowane bez uzyskania zgody.
 • Jeśli urządzenie wykazuje jakiekolwiek uszkodzenie mechaniczne.
 • Jeśli naklejka z numerem seryjnym jest usunięta lub nieczytelna (dotyczy tylko zasilaczy, chłodzeń wodnych i obudów).
 • W przypadku indywidualnych komponentów, które ulegają zużyciu związanemu z użytkowaniem lub innemu naturalnemu zużyciu.

4.2 Częściowo lub całkowicie rozmontowane lub przerabiane produkty nie mogą być przedmiotem zgłoszeń gwarancyjnych.

5. Błędy serwisowania

Jeśli przyczyną wady była instalacja produktów strony trzeciej (instalacja oprogramowania, wirusy itp.), firma Listan zastrzega sobie prawo do obciążenia nabywcy wszystkimi poniesionymi kosztami jak również odrzucenia zgłoszenia reklamacyjnego.

 

6. Warunki dodatkowe

6.1 Wymienione powyżej warunki i zasady stanowią ostateczne ujęcie warunków gwarancji. W przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawne w punkcie sprzedaży zapewniałyby szersze uprawnienia, to mają one znaczenie nadrzędne w stosunku do niniejszych postanowień gwarancji.

6.2 Wszelkie szersze roszczenia dotyczące gwarancji nie będą uzasadniane niniejszymi warunkami i zasadami gwarancji.

6.3 Poniższe warunki dotyczą klientów w Unii Europejskiej: Wyłącza się roszczenia odszkodowawcze w przypadku pomniejszych zaniedbań, chyba że:

 • pogwałcono zasadnicze warunki umowy;
 • doszło do obrażeń ciała;
 • obowiązują przepisy krajowej ustawy o odpowiedzialności za produkt;
 • ograniczenie odpowiedzialności z powodu pomniejszego zaniedbania nie jest prawnie dopuszczalne z innych powodów.

W przypadku stwierdzenia zaniedbania, kwota odszkodowań zostanie ograniczona do dających się przewidzieć szkód pod warunkiem, że nie doszło do złamania zasadniczych zobowiązań umownych.

6.4 Poniższe warunki dotyczą klientów poza Unią Europejską: W zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w punkcie sprzedaży (nabycia pierwotnego przez użytkownika końcowego), wyłącza się odpowiedzialność za szkody pośrednie lub bezpośrednie, w tym utracone zyski i szkody wynikowe spowodowane przed wady.

Wyłączenie odpowiedzialności za błędy i pomyłki

 © 2018 Listan GmbH, Germany