Drukuj

GWARANCJA

Tutaj znajdziesz informacje na temat warunków gwarancji. W tej sekcji odnajdziesz odpowiedni okres gwarancji dla każdej serii produktów be quiet! Dodatkowo uzyskasz także szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji.

Skrócone warunki gwarancji na poszczególne serie produktowe

Tutaj znajdziesz listę obecnych i poprzednich serii produktowych wraz z odpowiednim okresem gwarancji.

Lista gwarancyjna produktów

Kupujący może skorzystać z roszczenia gwarancyjnego w punkcie zakupu produktu lub bezpośrednio w Listan Poland.

Serie produktowe

Seria produktowa OKRES GWARANCJI w latach
Zasilacze
DARK POWER PRO 11 5
STRAIGHT POWER 11 5
STRAIGHT POWER 10 5
POWER ZONE 5
PURE POWER 11 5
SFX L POWER 3
SFX POWER 2 2
TFX POWER 2 2
SYSTEM POWER 9 3
Obudowy
DARK BASE 3
SILENT BASE 3
PURE BASE 3
Chłodzenie powietrzem
DARK ROCK 3
SHADOW ROCK 3
PURE ROCK 3
Chłodzenie wodne
SILENT LOOP 3
Wentylatory
SILENT WINGS 3 3
SHADOW WINGS 2 3
PURE WINGS 2 3
Akcesoria
POWER CABLE 3
WINDOW SIDE PANEL 3

Poprzednie serie

Seria produktowa OKRES GWARANCJI w latach
DARK POWER PRO 10 5
DARK POWER PRO P9 3
DARK POWER PRO P8 3
DARK POWER PRO P7 3
STRAIGHT POWER E9 5
STRAIGHT POWER E8 3
STRAIGHT POWER E7 3
STRAIGHT POWER E6 3
PURE POWER 9 3
PURE POWER L8 3
PURE POWER L7 2
PURE POWER L6 2
SFX POWER 2
TFX POWER 2
SYSTEM POWER 8 3
SYSTEM POWER 7 3
NOTEBOOK POWER 3
SILENT WINGS 2 3
SILENT WINGS USC 3
SILENT WINGS PWM 3
SILENT WINGS PCGH 3
SILENT WINGS PURE 3
SHADOW WINGS 3

 

Ogólne warunki i zasady gwarancji firmy Listan Poland Sp. z o.o.

1. Zakres gwarancji

1.1 Firma Listan GmbH (zwana dalej "Listan”) gwarantuje klientom, że nabyte produkty – objęte odpowiednią gwarancją – są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancja nie ma wpływu na prawa ustawowe, lecz uzasadnia dodatkowe niezależne roszczenia wobec firmy Listan.

1.2 Gwarancja obowiązuje wyłącznie w stosunku do produktów firmy Listan wymienionych na liście gwarancyjnej. Gwarancja obejmuje wymianę lub naprawę, w zależności od decyzji firmy Listan, elementów, w przypadku których wykazano istnienie wad materiałowych lub produkcyjnych, mimo właściwego użytkowania i przestrzegania instrukcji obsługi. Zastrzegamy także prawo do wymiany wadliwego urządzenia lub wadliwych komponentów na następny produkt w serii lub zwrot kosztów zakupu. Wymienione urządzenia stają się własnością firmy Listan. Wszelkie dostarczane z produktem oprogramowanie i instrukcje nie są objęte gwarancją. Firma Listan ponosi koszt odesłania wymienionego urządzenia lub elementu do klienta.

1.3 Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do klientów końcowych (konsumentów), którzy nabyli produkt od sprzedawcy lub integratora systemów (nabycie pierwotne). Nie jest zbywalna.

1.4 Firma Listan ma prawo do dokonywania modyfikacji technicznych (np. aktualizacji wbudowanego oprogramowania), które wykraczają poza zakres naprawy i wymiany w celu zapewnienia zgodności urządzenia z aktualnym stanem techniki. Nabywca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu tej usługi. Klient nie może jednak wysuwać roszczeń prawnych na podstawie tego artykułu.

1.5 Gwarancji podlega towar zakupiony na terenie Polski. W przypadku serwisu produktów zakupionych poza granicami Polski prosimy o kontakt z międzynarodową infolinią pod numerem tel.: +49 40 736 76 86-69.

2. Okres gwarancji

Okres gwarancji dla produktów firmy Listan został podany na powyższej liście gwarancyjnej i jest obliczany od daty podanej na dowodzie zakupu (początkowe nabycie przez konsumenta od sprzedawcy lub integratora systemów). Świadczenia gwarancyjne nie mają wpływu na przedłużenie okresu gwarancji ani nie powodują udzielenia nowej gwarancji. Okres gwarancji zainstalowanych części zamiennych kończy się w dniu wygaśnięcia gwarancji na całe urządzenie.

3. Rozpatrywanie gwarancji

3.1 Zgłoszenia gwarancyjne będą rozpatrywane tylko jeśli do urządzenia przekazanego firmie Listan zostanie dołączone:

 • dowód zakupu (faktura/paragon)
 • krótki opis usterki oraz adres do odesłania produktu (umieszczony wewnątrz paczki).

Dowód zakupu musi zawierać datę zakupu, nazwę modelu i dane sprzedawcy bądź integratora systemów, łącznie z numerem identyfikacji podatkowej lub numerem indentyfikacyjnym VAT. Podane informacje muszą być kompletne i w pełni czytelne.

3.2 W przypadku klientów końcowych roszczenia gwarancyjne wobec producenta be quiet! powinny być rozpatrywane bezpośrednio przez dział serwisu firmy Listan pod następującym adresem:

Listan Poland Sp. z o.o.
SERWIS

ul. Drzeworytników 66
01-385 Warszawa
Tel. +48 22 664 20 58
Fax: +48 666 30 41
serwis@listan.pl

3.3 Aby ułatwić sprawne rozpatrzenie zgłoszeń gwarancyjnych konieczne jest podjęcie następujących czynności:

1) Kontakt z firmą Listan - 22 664 20 58 lub serwis@listan.pl.

2) Po uzgodnieniu, klient powinien przesłać wadliwy produkt firmie Listan wraz z dowodem zakupu, krótkim opisem usterki oraz adresem zwrotnym. Zgłoszenie zostanie bezzwłocznie ocenione i rozpatrzone. Klient końcowy ponosi koszty przesłania wadliwego produktu firmie Listan.

3) Po zakończeniu badania, produkt zostanie wymieniony lub naprawiony przez firmę Listan i przesłany do klienta na koszt firmy Listan. W przypadku uznania, że roszczenie gwarancyjne jest bezzasadne (zob. punkt 4: Wyłączenie gwarancji) produkt zostanie odesłany, nie zostanie jednak naprawiony.

4. Wyłączenie gwarancji

4.1 Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach:

 • Jeśli urządzenie zostało uszkodzone lub zniszczone wskutek działania siły wyższej lub czynnika środowiskowego (wilgoć, ciepło, wyładowanie elektryczne, nadmierne obciążenie, kurz itp.)
 • Jeśli urządzenie było przechowywane lub użytkowane w warunkach niezgodnych ze specyfikacją techniczną produktu opisaną w dokumentacji produktu.
 • Jeśli przyczyną uszkodzenia była niewłaściwa obsługa.
 • Jeśli urządzenie było otwierane, naprawiane lub modyfikowane bez uzyskania zgody.
 • Jeśli urządzenie wykazuje jakiekolwiek uszkodzenie mechaniczne.
 • Jeśli naklejka z numerem z seryjnym została usunięta lub jest nieczytelna (dotyczy tylko obudów i zasilaczy).
 • W przypadku indywidualnych komponentów, które ulegają zużyciu związanemu z użytkowaniem lub innemu naturalnemu zużyciu.

4.2 Częściowo lub całkowicie rozmontowane lub przerabiane produkty nie mogą być przedmiotem zgłoszeń gwarancyjnych.

5. Błędy serwisowania

Jeśli przyczyną wady była instalacja produktów strony trzeciej (instalacja oprogramowania, wirusy itp.), firma Listan zastrzega sobie prawo do obciążenia nabywcy wszystkimi poniesionymi kosztami jak również odrzucenia zgłoszenia reklamacyjnego.

6. Warunki dodatkowe

6.1 Wymienione powyżej warunki i zasady stanowią ostateczne ujęcie warunków gwarancji. W przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawne w punkcie sprzedaży zapewniałyby szersze uprawnienia, to mają one znaczenie nadrzędne w stosunku do niniejszych postanowień gwarancji.

6.2 Wszelkie szersze roszczenia dotyczące gwarancji nie będą uzasadniane niniejszymi warunkami i zasadami gwarancji.

6.3 Poniższe warunki dotyczą klientów w Unii Europejskiej: Wyłącza się roszczenia odszkodowawcze w przypadku pomniejszych zaniedbań, chyba że:

 • pogwałcono zasadnicze warunki umowy;
 • doszło do obrażeń ciała;
 • obowiązują przepisy krajowej ustawy o odpowiedzialności za produkt;
 • ograniczenie odpowiedzialności z powodu pomniejszego zaniedbania nie jest prawnie dopuszczalne z innych powodów.

W przypadku stwierdzenia zaniedbania, kwota odszkodowań zostanie ograniczona do dających się przewidzieć szkód pod warunkiem, że nie doszło do złamania zasadniczych zobowiązań umownych.

6.4 Poniższe warunki dotyczą klientów poza Unią Europejską: W zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w punkcie sprzedaży (nabycia pierwotnego przez użytkownika końcowego), wyłącza się odpowiedzialność za szkody pośrednie lub bezpośrednie, w tym utracone zyski i szkody wynikowe spowodowane przed wady.

Wyłączenie odpowiedzialności za błędy i pomyłki

 © 2018 Listan GmbH, Germany