Regulamin

1. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Listan GmbH, Wilhelm-Bergner-Str. 11C, D-21509 Glinde, Niemcy.


2. Wymagania formalne:

Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie osoby, odwiedzające stronę www.bequiet.com, które ukończyły 18 lat, co najmniej w dniu udziału w konkursie.

Pracownicy Listan GmbH oraz członkowie ich rodzin są wykluczeni z udziału w konkursie.


3. Uczestnictwo:

Udział w konkursie odbywa się poprzez stronę marki be quiet! www.bequiet.com.

Warunkiem uczestnictwa jest wpisanie swojego imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, potwierdzenie warunków uczestnictwa oraz przesłanie formularza uczestnictwa poprzez kliknięcie przycisku "wyślij". Uczestnicy sami ponoszą odpowiedzialność za poprawność swoich danych osobowych, w szczególności ich adresów e-mail. Uczestnicy, którzy nie podadzą ważnych danych kontaktowych, zostaną wykluczeni z losowania. Ponadto dozwolone jest wzięcie udziału tylko raz w loterii.

Żadne zobowiązanie, zakup lub zgoda na otrzymywanie ofert marketingowych nie są wymagane, aby wziąć udział w konkursie.

Poprzez swój udział w konkursie, uczestnik akceptuje oficjalny regulamin konkursu oraz warunki uczestnictwa.


4. Czas trwania konkursu:

Konkurs trwa od 09.03.2021 do 23.03.2021. Konkurs kończy się 23.03.2021. o godz. 23.59 GMT+2.

Ogłoszenie zwycięzców: do 25.03.2021

 


5. Przyznanie nagród:
Wszyscy uczestnicy, którzy dokonają poprawnego zgłoszenia w czasie trwania konkursu w tygodniach 1-4, zakwalifikują się do losowania nagród. Formularz uczestnictwa należy przesłać w wyznaczonym terminie, a otrzymane zgłoszenia zostaną zapisane elektronicznie w celu ułatwienia potwierdzenia, że termin został dotrzymany. Zwycięzcy zostaną wybrani losowo przez Listan. Proces przyznania nagród zostanie przeprowadzony w ciągu sześciu dni roboczych od upływu terminu zgłoszeń.


6. Powiadomienie zwycięzców:
Zwycięzcy zostaną powiadomieni poprzez wiadomość e-mail oraz wyszczególnieni na oficjalnej stronie be quiet!. Od momentu wysłania powiadomienia zwycięzcy mają dwa tygodnie na przesłanie swoich adresów wraz z numerem telefonu do Listan GmbH w celu wysyłki nagród. Jeśli dane nie zostaną dostarczone w podanym terminie, nagroda przepada. Nagroda przepada również w przypadku, kiedy nie można jej skutecznie dostarczyć z winy zwycięzcy.


7. Nagrody:

Nagrodami w konkursie są produkty i materiały promocyjne be quiet!

 

5x be quiet! Dark Power 12 850W

 

Jeśli dostarczenie nagrody nie będzie możliwe (ze wzgl. na zmianę modelu, koloru lub innych parametrów) organizator zastrzega możliwość wymiany na produkt porównywalny. Nie ma możliwości zamiany nagrody na gotówkę.

8. Publikacja:
Zwycięzcy wyrażają zgodę na publikację przez Listan GmbH swoich imion i nazwisk na stronie www.bequiet.com.


9. Przetwarzanie danych osobowych:

W ramach konkursu dane osobowe uczestników zostaną zebrane zgodnie z punktem 3 (imię i nazwisko, adres IP, data urodzenia, adresy e-mail wszystkich uczestników oraz adresy pocztowe zwycięzców). Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z konkursem i usuwane po zakończeniu konkursu, o ile nie obowiązują ustawowe wymogi dotyczące przechowywania.

Uczestnicy mają możliwość zablokowania bądź usunięcia swoich danych personalnych w dowolnym momencie. Dane zostaną usunięte, pod warunkiem, że nie będą obowiązywały żadne ustawowe wymogi dotyczące przechowywania.

Jeśli uczestnik chce zablokować lub usunąć swoje dane osobowe, uniemożliwia to jego dalszy udziału w konkursie.

Ponadto obowiązuje nasza polityka prywatności, którą można znaleźć tutaj (***).


10. Zasady postepowania:
Listan GmbH zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie wszystkich uczestników, którzy będą próbowali manipulować lub będą manipulowali wynikami konkursu lub będą się zachowywać niezgodnie z warunkami konkursu.


11. Wyłączenie odpowiedzialności:

Listan GmbH zastrzega sobie prawo do anulowania lub zakończenia przedwcześnie konkursu lub loterii z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub zdarzeń.

Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy konkurs nie może być przeprowadzony zgodnie z planem z powodu błędów w oprogramowaniu lub sprzęcie i / lub z powodu innych przyczyn technicznych i / lub prawnych, które wpływają na planowe przeprowadzenie konkursu.


12. Podmiot odpowiedzialny:
Adresatem wszelkich pytań, uwag i skarg dotyczących konkursu jest wyłącznie Listan GmbH.


13. Droga prawna:
Decyzja jury jest ostateczna.


14. Jurysdykcja:

Ta promocja podlega wyłącznie prawom Republiki Federalnej Niemiec.

Listan GmbH z chwilą dostarczenia nagród , jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wynikających z konkursu, o ile już wcześniej wywiązał się z warunków uczestnictwa.

Listan GmbH nie jest odpowiedzialny za wady materiałowe/prawne nagród.

Listan GmbH może zmienić warunki uczestnictwa w dowolnym momencie informując o tym uczestników za pośrednictwem email.