Regulamin

1. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Listan GmbH, Wilhelm-Bergner-Str. 11C, D-21509 Glinde, Niemcy.

2. Wymagania formalne:

Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie osoby, odwiedzające stronę www.bequiet.com, które ukończyły 18 lat, co najmniej w dniu udziału w konkursie.

3. Uczestnictwo:

Udział w konkursie odbywa się poprzez stronę marki be quiet! www.bequiet.com
Warunki uczestnictwa przewidują, że uczestnicy wpisują swoje imię i nazwisko oraz adresy e-mail, potwierdzają warunki uczestnictwa i przesyłają formularz uczestnictwa, klikając przycisk „wyślij”. Za poprawność swoich danych osobowych, w szczególności adresów e-mail, odpowiadają sami Uczestnicy. Uczestnicy, którzy nie prześlą prawidłowych danych kontaktowych, zostaną zdyskwalifikowani z losowania.
W konkursie można wziąć udział tylko raz.
Żadne zobowiązanie, zakup lub zgoda na otrzymywanie ofert marketingowych nie są wymagane, aby wziąć udział w konkursie.
Poprzez swój udział w konkursie, uczestnik akceptuje oficjalny regulamin konkursu oraz warunki uczestnictwa.

4. Czas trwania konkursu:

Konkurs trwa od 14 do 28 listopada 2023 r. Konkurs kończy się 28 llistopada 2023 r. o godzinie 23:59 GMT +2.

Ogłoszenie zwycięzców: do 12 grudzień 2023 r.

5. Przyznanie nagród:

Wszyscy uczestnicy, którzy prawidłowo zastosują się do instrukcji dotyczących udziału w konkursie, zakwalifikują się do losowania nagród. Zgłoszenie uczestnictwa musi zostać dostarczone we wskazanym terminie, a otrzymanie wiadomości e-mail zostanie udokumentowane elektronicznie w celu potwierdzenia dotrzymania terminu. Zwycięzcy zostaną wybrani losowo przez Listan. Proces przyznawania nagród zostanie przeprowadzony w ciągu sześciu dni roboczych po upływie terminu zgłoszeń.

6. Powiadomienie zwycięzców:

Ze zwycięzcami skontaktujemy się za pośrednictwem wiadomości na podany adres e-mail, a także zamieścimy informację na stronie be quiet!. Od momentu wysłania powiadomienia zwycięzcy będą mieli dwa tygodnie na przesłanie swojego adresu pocztowego i numeru telefonu firmie Listan GmbH w celu dostarczenia nagród. Jeśli te informacje nie zostaną dostarczone w odpowiednim czasie, utracą swoją nagrodę. Nagrody przepadają również w przypadku braku możliwości ich dostarczenia z przyczyn związanych po stronie zwycięzcy.

7. Nagrody:

1x Dark Base 701

8. Publikacja:
Zwycięzcy wyrażają zgodę na publikację przez Listan GmbH swoich imion i nazwisk na stronie www.bequiet.com

9. Przetwarzanie danych osobowych:

W ramach konkursu dane osobowe uczestników zostaną zebrane zgodnie z punktem 3. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z konkursem i usuwane po zakończeniu konkursu, o ile nie obowiązują ustawowe wymogi dotyczące przechowywania.
Ponadto obowiązuje nasza polityka prywatności, którą można znaleźć tutaj: https://www.bequiet.com/pl/privacy .

10. Zasady postepowania:
Listan GmbH zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie wszystkich uczestników, którzy będą próbowali manipulować lub będą manipulowali wynikami konkursu lub będą się zachowywać niezgodnie z warunkami konkursu.

11. Wyłączenie odpowiedzialności:

Listan GmbH zastrzega sobie prawo do anulowania lub zakończenia przedwcześnie konkursu lub loterii z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub zdarzeń.

Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy konkurs nie może być przeprowadzony zgodnie z planem z powodu błędów w oprogramowaniu lub sprzęcie i / lub z powodu innych przyczyn technicznych i / lub prawnych, które wpływają na planowe przeprowadzenie konkursu.

12. Podmiot odpowiedzialny:
Adresatem wszelkich pytań, uwag i skarg dotyczących konkursu jest wyłącznie Listan GmbH.

13. Droga prawna:
Decyzja jury jest ostateczna.

14. Jurysdykcja:

Ta promocja podlega wyłącznie prawom Republiki Federalnej Niemiec.
Listan GmbH z chwilą dostarczenia nagród , jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wynikających z konkursu, o ile już wcześniej wywiązał się z warunków uczestnictwa.
Listan GmbH nie jest odpowiedzialny za wady materiałowe/prawne nagród.
Listan GmbH może zmienić warunki uczestnictwa w dowolnym momencie informując o tym uczestników za pośrednictwem email.