Regulamin

1. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Listan GmbH, Wilhelm-Bergner-Str. 11C, D-21509 Glinde, Niemcy.

2. Wymagania formalne:
Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie osoby, odwiedzające stronę https://www.facebook.com/bequietPL, które ukończyły 18 lat, co najmniej w dniu udziału w konkursie.
Pracownicy Listan GmbH oraz członkowie ich rodzin są wykluczeni z udziału w konkursie.

3. Uczestnictwo:
Udział w konkursie odbywa się poprzez stronę marki be quiet! na Facebook'u: www.facebook.com/bequietPL
Warunkiem uczestnictwa jest wpisanie swojego komentarza pod postem konkursowym. 3 Najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzone.
Żadne zobowiązanie, zakup lub zgoda na otrzymywanie ofert marketingowych nie są wymagane, aby wziąć udział w konkursie.
Poprzez swój udział w konkursie, uczestnik akceptuje oficjalny regulamin konkursu oraz warunki uczestnictwa.

4. Czas trwania konkursu:

Konkurs trwa od 23 listopada do 7 grudnia 2021 r. Konkurs kończy się 7 grudnia 2021 r. o 23:59 GMT +2.

Ogłoszenie zwycięzców: do 9 grudnia 2021 r.

5. Przyznanie nagród:
Jury wybierze 3 najciekawsze komentarze zamieszczone pod postem konkursowym.

6. Powiadomienie zwycięzców:
Lista zwycięzców zostanie opublikowana na https://www.facebook.com/bequietPL.  Od momentu publikacji zwycięzcy mają dwa tygodnie na przesłanie swoich adresów wraz z numerem telefonu do Listan GmbH w celu wysyłki nagród. Jeśli dane nie zostaną dostarczone w podanym terminie, nagroda przepada. Nagroda przepada również w przypadku, kiedy nie można jej skutecznie dostarczyć z winy zwycięzcy.

7. Nagrody:
10x be quiet! Light Wings Triple-Packs

Jeśli dostarczenie nagrody nie będzie możliwe (ze wzgl. na zmianę modelu, koloru lub innych parametrów) organizator zastrzega możliwość wymiany na produkt porównywalny. Nie ma możliwości zamiany nagrody na gotówkę.

8. Publikacja:
Zwycięzcy wyrażają zgodę na publikację przez Listan GmbH swoich imion i nazwisk na stronie https://www.facebook.com/bequietPL.

9. Przetwarzanie danych osobowych:

W ramach konkursu dane osobowe uczestników zostaną zebrane zgodnie z punktem 3. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z konkursem i usuwane po zakończeniu konkursu, o ile nie obowiązują ustawowe wymogi dotyczące przechowywania.
Ponadto obowiązuje nasza polityka prywatności, którą można znaleźć tutaj (***).

10. Zasady postepowania:
Listan GmbH zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie wszystkich uczestników, którzy będą próbowali manipulować lub będą manipulowali wynikami konkursu lub będą się zachowywać niezgodnie z warunkami konkursu.

11. Wyłączenie odpowiedzialności:

Listan GmbH zastrzega sobie prawo do anulowania lub zakończenia przedwcześnie konkursu lub loterii z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub zdarzeń.

Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy konkurs nie może być przeprowadzony zgodnie z planem z powodu błędów w oprogramowaniu lub sprzęcie i / lub z powodu innych przyczyn technicznych i / lub prawnych, które wpływają na planowe przeprowadzenie konkursu.

12. Podmiot odpowiedzialny:
Adresatem wszelkich pytań, uwag i skarg dotyczących konkursu jest wyłącznie Listan GmbH.

13. Droga prawna:
Decyzja jury jest ostateczna.

14. Jurysdykcja:

Ta promocja podlega wyłącznie prawom Republiki Federalnej Niemiec.
Listan GmbH z chwilą dostarczenia nagród , jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wynikających z konkursu, o ile już wcześniej wywiązał się z warunków uczestnictwa.
Listan GmbH nie jest odpowiedzialny za wady materiałowe/prawne nagród.
Listan GmbH może zmienić warunki uczestnictwa w dowolnym momencie informując o tym uczestników za pośrednictwem email.